logo text

český fousek

Jak uchovnit svého českého fouska?

po splnění podmínek pro uchovnění, které jsou uvedeny  v dokumentech konkrétně v zápisním řádu,  musí  majitel udělat poslední krok. 

Jak uchovnit psa

             (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

       Majitelé (držitelé) psů českých fousků, kteří splnili podmínky pro zařazení do chovu zašlou hlavnímu poradci následující doklady:

-průkaz původu psa (zásadně originál)

- soudcovské tabulky; a potvrzení o absolvování OLV

-výstavní posudky (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrý" kde jsou uvedeny nedostatky v exteriéru - kopii)

- 8 ks fotografií psa z jeho levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 9x13) ve výstavním postoji a dobré kvalitě. Mohou to být i fotografie amatérské. Dále zašle na e-mailovou adresu hlavního poradce chovu fotografii v digitální podobě ve formátu JPG.

- není-li majitel chovného psa členem KCHČF, zašle písemnou smlouvu o poskytování chovatelského servisu a doklad o uhrazení poplatku za zařazení psa do seznamu chovných psů podle sazebníku , který je přílohou  zápisního řádu.

Hlavní poradce vyhotoví chovné karty psa, které spolu s fotografiemi rozešle oblastním poradcům chovu. Průkaz původu zašle hlavní poradce na plemennou knihu k registraci a potvrzení chovnosti. Ostatní doklady vrátí majiteli/držiteli psa. 

 Jak uchovnit fenu

              (zápisní řád čl.VI registrace chovných jedinců)

Splní-li fena stanovené podmínky pro zařazení do chovu, zašle její majitel/držitel oblastnímu poradci chovu podle místa svého trvalého bydliště následující doklady:

- průkaz původu feny (zásadně originál)

- soudcovskou tabulku z PZ a potvrzení o OLV (kopii), případně dalších absolvovaných zkoušek

- výstavní posudek (zejména při hodnocení výstavním oceněním "velmi dobrá", kde jsou uvedeny exteriérové nedostatky a vady - kopii)

- 1 ks fotografie feny z její levé strany o velikosti 7x8 cm, (i 9x13) ve výstavním postoji a dobré kvalitě. Může to být i fotografie amatérská. Dále zašle na e-mailovou adresu oblastního poradce chovu fotografii v digitální podobě ve formátu JPG.

- není-li majitel chovné feny členem KCHČF zašle písemnou smlouvu o poskytování chovatelského servisu a doklad o uhrazení poplatku za vystavení doporučení ke krytí podle sazebníku, který je přílohou  zápisního řádu.

Oblastní poradce chovu vyznačí splnění chovných podmínek do PP feny, pro svoji potřebu si vyhotoví kartu chovné feny a všechny doklady zašle zpět jejímu majiteli.

Požádá-li majitel feny zároveň o vystavení doporučení ke krytí, zasílá mu PP spolu s těmito tiskopisy: - doporučení ke krytí ve dvojím vyhotovení - přihlášku k zápisu vrhu štěňat, - zdravotní list feny.

Požádá-li výslovně majitel feny o vyznačení chovnosti v průkazu původu (z důvodu zvýhodnění feny na zkouškách a soutěžích) zašle průkaz původu feny oblastní poradce na plemennou knihu s vyznačením splnění chovných podmínek k registraci a potvrzení a vyznačení chovnosti. Ostatní doklady vrátí majiteli/držiteli feny.

    
Pro feny i psy zařazené do chovu je povinná kontrola osrstění, která se provádí pravidlelně na spádových schůzích v jarním období. Jelikož není zatím jiný mechanismus, např. veterinární vyšetření, které by pomohlo v jednodušším systému vyřazení jedinců s lysivostí z chovu a omezení tohoto onemocnění v chovu.

 

Login

Přihlášení do členské zóny