logo text

český fousek

RTG  VYŠETŘENÍ  NA  DYSPLAZII  KYČELNÍCH KLOUBŮ   A JEHO POSOUZENÍ

Stále více chovatelů, především majitelů chovných psů českého fouska, se setkává od zahraničních zájemců o krytí v ČR s požadavkem na předložení potvrzení o rentgenovém vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů jejich chovného psa.

V mnoha evropských zemích a v ČR v některých chovatelských klubech je vyšetření dysplazie kyčelních kloubů(dále jen DKK) vyžadováno a je podmínkou pro zařazení psů i fen do chovu.

Výbor Klubu chovatelů českých fousků, z.s., neuvažuje v současné době o zařazení vyšetření na DKK jako podmínky pro uchovnění pro psy a feny českého fouska.

Nicméně, pokud chovatelé, kteří budou chtít uspokojit zahraniční zájemce buď o krytí, nebo nákup štěňat, potvrzení o rtg vyšetření DKK  budou nutně potřebovat.

Výbor klubu se na několika zasedáních touto problematikou zabýval a oslovil několik veterinárních pracovišť, která mají certifikované veterináře k vyhodnocení RTG DKK a která tuto službu již delší dobu chovatelským klubům poskytují. V ČR je praxe taková, že každý chovatelský klub má uzavřenou dohodu pouze s jedním veterinárním lékařem, resp. pracovištěm či klinikou, na vyhodnocení rtg snímků DKK. Tato exkluzivita je nutná z hlediska objektivity posouzení u jednoho plemene.

Na zasedání výboru KCHČF, z.s., dne 26.5.2018 se výbor dohodl na uzavření smlouvy s veterinářem a certifikovaným posuzovatelem DKK MVDr. Radkem Musilem, adresa  Na Klínku 468, Poříčany, 289 14. S platností od 1.9.2018.  Po tomto datu nebudou od jiného hodnotitele vyhodnocení DKK uznána pro zápis do chovné karty jedince !!!

Předmětem dohody je posuzování dysplazie kyčelního kloubu /DKK/, dysplazie loketního kloubu /DLK/ a osteochondrózy ramenního kloubu /OCD/

Zájemce o vyhodnocení DKK (eventuelně DLK či OCD)  si nechá zhotovit snímky u kteréhokoliv veterináře v ČR (dle místa bydliště), který snímky pro posouzení zasílá na adresu MVDr. Musila., případně je možné zhotovení na klinice posuzovatele.

Formulář s vyznačeným posouzením obdrží majitel psa poštou do 14 dnů od zaplacení poplatku za posouzení. Ten činí 450,- Kč v případě posouzení DKK, 350,- Kč v případě posouzení DLK a 300,- Kč v případě posouzení OCD. Poplatek uhradí majitel psa buď poštovní poukázkou na adresu posuzovatele, nebo převodem na účet: 158885566 / 0600 (vedený u MONETA Money Bank) do poznámek pro příjemce je třeba uvést – Posouzení DKK (eventuelně DLK, OCD) , majitel + jméno zvířete/

Pokud bude chtít majitel výsledek posouzení zapsat do chovné karty, odešle kopii formuláře vyhodnocení DKK na adresu hlavního poradce chovu.

Vyšetření je možné po dosažení věku psa či feny 12 měsíců (doporučuje se co nejdříve) a není možné je opakovat.

Vyhodnocení bude dle klasifikačního schématu FCI.

Klasifikace:   A – Bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu 

                       B – Téměř normální kyčelní kloub

                       C – Lehká dysplazie kyčelního kloubu

                        D – Střední dysplazie kyčelního kloubu

                        E – Těžká dysplazie kyčelního kloubu       

Vyšetření DKK, popřípadě DLK nebo OCD je pro majitele chovných jedinců ČF zcela dobrovolné. Výbor KCHČF z.s., doporučuje chovatelům, aby si nechali vyhodnocení DKK zhotovit, neboť dobrý výsledek může jejich psa či fenu zvýhodnit při využití v chovu. Nehledě na to, že stále sílí hlasy o povinném vyšetření DKK psů v celé EU.

Platnost dohody o vyšetření RTG na DKK(DLK,OCD) mezi MVDr. Radkem Musilem  a KCHČF z.s. je od 1.6.2018

Ing.František Kerda

Prosíme Vás, pokud si necháte udělat rentgenové vyšetření kyčelních kloubů, a veterinář Vám sdělí, že dle jeho zkušeností tam pravděpodobně bude nějaký stupeň dysplazie, i přes to nechejte snímek posoudit u klubem určeného posuzovatele. Posuzovatel zpracovává anonymní roční statistiku výskytu jednotlivých stupňů dysplazie, z čehož následně je možné mít přehled o výskytu v populaci českého fouska.  Pokud to neuděláte, budeme si všichni stále myslet, že se dysplazie českého fouska netýká, ale vysledky ze zahraničí a i  zkušenosti někerých majitelů českého fouska v ČR svědčí o něčem jiném.

 

 

Login

Přihlášení do členské zóny