logo text

Mgr. Jaroslav Rataj, jednatel KCHČF

         Od 1. ledna 2017 platí nový Zápisní řád KCHČF.

V prosinci roku 2015 a lednu 2016, mimo jiné i z podnětu stížnosti, kterou šetřila v té době DR ČMKU, přistoupil výbor KCHČF ke změnám Zápisního řádu KCHČF, které měly být projednány na spádových schůzích. Bohužel v loňském roce proběhla i po delší době řádná Konference KCHČF, a i když byl nový zápisní řád zveřejněn ve zpravodaji, mohla být jeho změna lehce přehlédnutá a nepochopená. Podstatou jedné ze změn bylo i to, že pes musel absolvovat pro zařazení do chovu klubovou nebo speciální výstavu. K tomu bylo přistoupeno z toho důvodu, že v posudcích z mezinárodních nebo národních výstav, kde musí rozhodčí posoudit až 70 jedinců, dostávali poradci chovu výstavní posudky typu, „jedinec odpovídá plemennému standardu, s dobrou výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění Vx“ nebo „jedinec plně v duchu plemenného standardu, se standardní výškou a dobrou kvalitou srsti – ocenění VD“. Tedy posudky ani náznakem nezmiňovaly klady nebo zápory jedince potřebné pro optimální stanovení chovatelských párů. Výbor proto rozhodl, že každý, kdo se bude chtít ucházet o výběr do chovu, bude muset nejprve splnit podmínku ocenění nejméně VD (velmi dobrý) na klubové nebo speciální výstavě KCHČF, aby byl získán objektivní posudek o exteriéru daného potenciálně chovného jedince a nemohlo dojít ke kumulaci vad v chovných párech.

Bohužel, vlivem nepochopení nebo nesprávného výkladu se stalo, že několik jedinců bylo přihlášeno na výběr do chovu konaný 8. října 2016 při MVP v Českých Budějovicích. Vzhledem k tomu, že neměli splněnu klubovou nebo speciální výstavu, nebyli do chovu vybíráni. Chyba tedy rozhodně nebyla na straně komise pro výběr do chovu. Z logiky věci vyplývá, že nejprve musí pes získat ocenění na KV nebo SV a pak se může ucházet o výběr do chovu. Co by se dělo, pokud by na nějaké MVP získal jedinec ocenění VD, následně by mohl být vybírán do chovu? Jak by se potom postupovalo, pokud by takový jedinec získal na KV ocenění „dobrá“??? Měl by platný výběr do chovu, ale neměl by odpovídající posouzení na výstavě?

Výbor klubu stěžovatelům jejich nedorozumění a nepochopení objasnil, a byť necítil jakékoliv zavinění za toto nedopatření, nabídl těmto členům odpuštění výstavního poplatku na jedné z výstav v roce 2017, kde bude proveden také výběr do chovu. Někteří tuto nabídku akceptovali, jiní vyhrožují dalším právním postupem. V tom jim výbor pochopitelně bránit nemůže a nebude, ale nabídku podruhé činit rozhodně nebude.

Změna zápisního řádu, kterou výbor KCHČF dne 27. prosince 2016 s platností od 1. ledna 2017 schválil, je tedy taková, aby bylo už úplně každému již při prvním přečtení jasné, že nejprve musí být ohodnocen exteriér jedince na klubové nebo speciální výstavě, a teprve pak se může případně ucházet o výběr do chovu. Současně je zrušen čtvrtý výběr do chovu, a tedy výběr do chovu se bude provádět výhradně na klubových a speciálních výstavách pořádaných nebo spolupořádaných KCHČF.

Jak mnozí z vás již zaznamenali, výbor KCHČF na svém zasedání v květnu 2017 jmenoval novou chovatelskou radu, kde jsou nově jmenováni i někteří zástupci oblastních poradců chovu. To se muselo nutně promítnout i do zápisního řádu, kde je jednoznačně stanoveno, kdo tvoří chovatelskou radu (viz článek I.), a že komisi pro výběr do chovu jmenuje výbor klubu a stanoví se, koho může jmenovat do takové komise. Zároveň je respektován požadavek, že jedním ze členů komise musí být vždy rozhodčí z exteriéru pro plemeno ČF. Nově však Zápisní řád KCHČF umožňuje, aby hlavní poradce chovu nebo jeho zástupce i telefonicky jmenovali člena do komise, pokud se někdo z výborem jmenovaných členů nedostaví. Od rozhodnutí výboru uběhne delší doba a náhoda, nehoda či nemoc mohou zapříčinit, že člen komise jmenovaný výborem se prostě dostavit nemůže. Aby se předešlo stížnostem, jako tomu bylo v Českých Budějovicích, rozhodl se výbor nestanovit výslovně, kdo musí být v komisi, ale pozitivně vymezil ty, kteří v komisi mohou být. Hlavní poradce nebo jeho zástupce tak mohou jmenovat případného náhradníka výhradně z těchto oprávněných osob.

Nově je do zápisního řádu zapracován také striktní požadavek ČMKU na písemnou smlouvu s nečlenem o poskytování chovatelského servisu. Občanský zákoník připouští oba druhy smluv, jak ústní, tak písemné. Je-li ČMKU vyžadována písemná smlouva, musí tuto skutečnost i KCHČF respektovat. Proto bylo tuto změnu nutno promítnout do našeho zápisního řádu, aby snad nějaký šťoura zase netvrdil, že náš zápisní řád je v rozporu s normativy ČMKU.

Další věcí, která byla do zápisního řádu doplněna, je povinnost chovatele upozornit nové nabyvatele jeho štěňat na možnost odběru krve nebo bukálního stěru za účelem případného ověření rodičovství.

Vyskytly se také názory, že pokud kryje chovatel svoji fenu zahraničním chovným psem, nepotřebuje doporučení ke krytí. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o řízený chov, musí i zahraničního krycího psa doporučit poradce chovu. Tedy i zahraniční krytí může být provedeno výhradně na základě doporučení ke krytí vystaveným oblastním poradcem chovu.

Další změnou je, že se sice nezměnil věk 9 let, do kdy je pes chovný, avšak chovatelská rada může svým rozhodnutím chovnost psa prodloužit o jeden rok. Na prodloužení chovnosti však žádný pes nemá právní nárok a rozhodnutí o prodloužení chovnosti je plně v kompetenci chovatelské rady.

Drobné změny jsou například v doplnění chybějícího slova a podobně. Ty ale obsah sdělení žádným výrazným způsobem nemění.

V novém zápisním řádu na webových stránkách jsou změny, o proti předchozímu zápisnímu řádu, zažluceny.

Zápisní řád naleznete v rubrice >> DOKUMENTY KLUBU<<

Login

Přihlášení do členské zóny