cshrenfrdehuitplptruskesuk

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Uzávěrka zpravodaje je 31.12.2018, články o fouskovi a životě s ním, můžete  zasílat do tohoto data na adresu tiskového referenta. Děkujeme

Zápis ze schůze vedení klubu 1.12.2013

Zápis

ze společné schůze Výboru a Chovatelské rady KCHČF

dne 1. prosince 2013 v Perknově u Havlíčkova Brodu

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, Mgr. J. Rataj, Ing. Pavlíková, Ing. Matěják, J. Tinka, Ing. Brzkovská, J. Hlaváč, Mgr. M. Drahota, Ing. Matějáková, I. Dočkalová, Ing. P. Dostál, M. Kročák, Ing. J. Havlát, P. Hermann, - souběžně účastní jednání chovatelské rady + oblastní poradci chovu (Ing. Kalivoda, M. Fekiač, E. Vysloužil) a předseda JČ pobočky Břetislav Uchytil.

 

Omluveni: J. Dostál, Ing. Vent, B. Zdařil, (+ oblastní poradci J. Štich a Ing. Sobolík)

 

Neomluveni: nikdo

 

1. Zahájení (Morbicer) – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a seznámil s programem dnešního jednání a souběžně probíhajícím jednání Chovatelské rady KCHČF, jejíž členové se připojí ke společnému jednání po ukončení jednání CHR. Všichni přítomni bylo pro to, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce, která byla všem doručena.

       

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

·         Předseda vyrozumí pana Lachouta o předběžném souhlasu a nutnosti rozhodnutí nového výboru o konání výstavy v roce 2017. - splněno

·         Trestní oznámení na Ing. Sobolíka – neuhradí-li do 25.9. částku 15.000 bude podáno 30.9. trestní oznámení. Splněno – trestní oznámení podáno na OSZ Písek 30.9. 2013

·         K vystoupení Jiřího Šticha – úkol pro CHR do příštího výboru připravit úpravu zápisního řádu – aby byla jednoznačná kontrola a dále zapracovat změny podle ZŘ ČMKU – úkol hlavní poradce chovu, zástupce poradce chovu a Mgr. Rataj, ve všech materiálech se bude používat jednotný termín „ověření loveckých vlastností“ nebo zkratka „OLV“. Splněno – zápisní řád je samostatný bod schůze.

·         MFH i MJD proběhly, vše organizačně na dobré úrovni. K tomu Mgr. Rataj navrhuje zaslat děkovné dopisy na OMS Přerov a OMS Benešov – schváleno.

·         Na návrh zástupce hlavního poradce Výbor KCHČF rozhodl o vyřazení z chovu feny ČF Poly od Jemiluk majitele pana Skrbka. Důvodem vyřazení je předchozí absolvování chovného svodu se známkou povaha 2 v Jihočeské pobočce s původním majitelem. Projedná předseda pobočky + oblastní poradce s majitelem – splněno.

·         Výbor projednal a schválil žádost rozhodčí z exteriéru MVDr. Jany Kočové s rozšířením aprobace o plemeno ČF. A pověřuje Mgr. Rataje potvrzením žádosti. Splněno

·         Výbor bere zápis na vědomí. Na jednání výboru 1. 12. bude přizván i předseda JČ pobočka p. Břetislav Uchytil – splněno předseda pobočky se jednání výboru účastní.

·         Požádat a překlad pracovního standardu na web – anglicky Ing. Dostál, francouzsky paní Helena Dvořáková (zdvořile požádá Rataj).

 

3. Hodnocení plnění finančního plánu 2013 (Pavlíková)

·         Ing. Pavlíková informovala o plnění finančního plánu a poskytla informace o stavu finančních prostředků na účtech KCHČF a v pokladně.

Oproti finančnímu plánu bude ztráta v desetitisících.

·         Spec výstava České Budějovice 2013 – celkový zisk + 4.357,- Kč – předáno ekonomce, včetně dokladů.

-          Úkol pro p. Uchytila – urgovat fakturu p. Dukát.

-          Velmi kladné hodnocení organizace výstavy sice pouze 29 psů, ale dobrá úroveň, chvála Břetislava Uchytila

Na základě provedené analýzy a po zprávě ekonomky KCHČF výbor jednomyslně schválil změnu ve vedení účtů. Výbor jednomyslně schvaluje zrušení stávajících účtů u ČSOB a ukládá odpovědným orgánům tak do konce roku učinit a současně zřídit dva účty u FIO Banky. Schváleno 7 pro (Ing. Havlát a P. Herman nepřítomni pro jednání chovatelské rady)

 

4. Vystoupení Břetislava Uchytila

        - Hoštice – památník F. Housky – zdařilá akce, účastnila se i Ing. Horová, požaduje uhrazení faktury za kytici – má Ing. Horová, výborem odsouhlasen příspěvek OMS 5.000,- Kč osobně poděkoval a chtěl vyzdvihnout i činnost a působení Ing. Porubského.

        - Ing. Sobolík a peníze – nechce to osobně komentovat, osobně navrhuje, aby mu byl udělen zákaz pořádání akcí, kde by mohl disponovat finančními prostředky.

-          K tomu Břetislav Uchytil uvedl, že ví o dvou psech, kteří nedokončili.

1.   Fena pana Panáčka, který špatně chodí, byla vedena jeho dcerou, avšak protože je prý zvyklá pouze na něj, vrátila se od vůdkyně k němu.

2.   Fena byla majitele z Prahy a začínala se hárat a všichni psi a feny se u ní shlukovali, musel ji odvolat.

Následně byl předseda JČ pobočky kritizován za Jihočeské derby. Je zásadně nepřijatelné, aby se při soutěži zastřešované KCHČF porušoval platný zkušební a soutěžní řád. Pokud se vodních prací účastní 13 psů, nesmí je posuzovat pouze 4 rozhodčí, jak se při JČD stalo, ale zásadně 6!!!! Do budoucna je nutno se takových fatálních chyb vyvarovat, hrozí zneplatnění zkoušek. Na dotaz, kdo delegoval rozhodčí, nedokázal předseda JČ pobočky odpovědět, letos vše zajišťoval Ing. Sobolík a OMS Písek. Pro rok 2014 bude garantem p. Staněk.

  1. Za Jihočeské derby 2014 odpovídá celý výbor pobočky,tím, že je akceptováno, že hlavním garantem bude pan Staněk. Rozhodčí bude delegovat ČMKJ a návrh na delegaci bude ČMKJ zaslán cestou výcvikáře KCHČF pana Tinky.

-                     p. B. Uchytil ml. projevil zájem Jihočeské pobočky, aby pobočka mohla pořádat s OMS České Budějovice Klubový memoriál (Mem. Housky, nebo Dr. Kuhna). Zjistí se, který není obsazen – připadá v úvahu rok 2015, nebo 2016.

-                     Výbor KCHČF bere informaci a zájem pobočky na vědomí.

5. Stav členské základny – Ing. Brzkovská

Viz písemná příloha zápisu č. 2 (4 strany).

Za rok 2013 přijato 70 nových členů (pokles o prosti roku 2012, kdy bylo přijato 77)

Analyzován nárůst nově přihlášených oproti roku 2012 v pobočkách Stč. (+2), JM (+2), SvČ (+4), ZČ (+4), naopak pokles v témže období v SM (-6), JČ (-2) a VČ (-9).

Stav členů podle poboček:

Středočeská 231 členů, Jihomoravská 189, Východočeská 171, Jihočeská 149, Severomoravská 118, Severočeská 87, Západočeská 66, Zahraničí 10.

Výbor souhlasí s přijetím nových členů KCHČF:

Květoslav Mlček, MVDr. Jana Kočová, Milan Chmelík, Ing. Pavelková Karolína a Zdeněk Podlipský – členství od 1. 1. 2014.

Zpravodaj se zašle „Aktivní“ + „přihlášky“.

 

6. Klubové zkoušky a soutěže 2014, hodnocení roku 2013 (Tinka)

Nejpracovitější ČF

1.Brok  z Vobícek    -   3419  b.   vůdce  Staněk  Zdeněk    Soběslav

2.   Grif  od Bošické  skály – 2594,8 b.    vůdce  Šlejmar  Miroslav  Červený Ujezd

3.   Car  z Otmického polesí – 2374,2 b.   vůdce   Tipka Hynek   Volyně

4.   Eldorádo z Těšínovských  buků  -  1799,4 b.  vůdce  Ing. Brzkovská Dana  Praha

5.   Rouse z Hložku  - 1602 b.  vůdce  ing.Matějáková  Drahomíra   Křtiny

6.   Erna  z Olší  -  1588  b.  vůdce   Zehnal  Karel    Ostrava

Nejúspěšnější vůdce

1.   Ing. Novotný   Jaroslav   - 4830 b.- César z Lubiechowa, Faty z Lovčických tarasů

2.   Staněk  Zdeněk  -  3419  b. – Brok z  Vobícek

3.   Šlejmar  Miroslav  - 3096,8 b – Grif od Bošické skály, Dora z Křenovských luk

4.   Tipka  Hynek  - 2374,2 b. – Car z Otmického polesí

5.   Zehnal  Karel -  1588  b. – Erna z Olší

 

Letošní MRK a MKP skončily velikým úspěchem českých fousků.

Výbor schvaluje úspěšným vůdcům předání bola KCHČF a trička zajistí

p. Vackovi – p. Kročák, p. Staňkovi – Ing. Brzkovská.

 

KCHČF vítá snahu p. Tiché a ČMKU o národní plemeno a rád přijme plaketu pro KV 2014 u příležitosti 50. výročí uznání českého fouska FCI.

 

Upozorňuje na nutnost delegace rozhodčích na Klubové všestranné zkoušky v Klatovech cestou KCHČF a tedy jeho prostřednictvím.

 

Navrhuje, dále, aby do soudcovské tabulky byl doplněn alespoň rok narození vůdce, neboť může dojít snadno ke zneužití tabulek otců syny při stejném jménu.

 

7. Žádosti o dotace pro rok 2014 podané na Mze (Rataj)

        Podána pouze žádost o dotaci na výkon (80.000,- Kč), žádost o dotaci na spolupráci s USA nelze bez náležitých podkladů podat.

 

8. Příprava Zpravodaje č.1/2014

Uzávěrka Zpravodaje 1/2014 – do 15. 12. 2013 distribuce v období od 31. 1. do 10.2.

- úvod – Morbicer (do 23.12.)

- adresáře

- zpráva matrikářky

- zpráva hl. poradce chovu

- seznam psů

- tabulky výcvikáře (zkoušky po psech)

- plán výstav

- plán zkoušek

- Jubilea

- standard a pracovní standard.

- tabulka schůzí – poslat termíny

 

9. Zpráva chovatelské rady (Havlát, Hermann)

    Klubové výstavy 2014, hodnocení výstav a výběru do chovu 2013

Havlát

CHR projednala předložený návrh ZŘ a navrhuje několik úprav. Předně komise pro výběr do chovu by měla být tříčlenná, z toho 2 poradci chovu a alespoň jeden musí být rozhodčí pro ČF, +  jeden člen výboru KCHČF nebo výboru pobočky.

- Před výběrem do chovu musí být alespoň jedna výstava (V nebo VD)

- výběry do chovu neomezovat

- navrhuje upravit ceník úkonů – do příštího výboru (připraví Havlát, Herman, Rataj)

- neprovádět kontroly po dovršení věku

- jednomyslně schváleno, že psi nebo feny, kteří se v daném roce neúčastní kontroly osrstění budou natrvalo vyřazeni z chovu

- navrhují uvést do souladu pojmosloví ověření vloh v. ověření vrozených vlastností v. ověření vrozených loveckých vlastností a požadují používat pouze ověření loveckých vlastností a zkratku OLV.

- Vrhy v roce 2013

Podle poboček Stč. 19 vrhů, SM 11, JM 12, ZČ 3, VČ 14, SvČ ??, JČ???

- čten dopis pana Šticha – i příloha – fena je vyřazena – nelze využít v chovu. Odepíše Ing. Havlát.

- Soutěže – zveřejnění podmínek do Zpravodaje II/2014, přesněji na web –

- výstava Holandsko  

Výbor KCHČF doporučuje hlavního poradce chovu nebo jeho zástupce. Případně nechť si pozvou, koho chtějí.

$1-          Výběr do chovu 110 kandidátů chovu v roce 2013.

Herman

- Chovatelská rada věcná rychlá, bez emocí vše se řádně vyřešilo, pochvala na jednání CHR. K tomu se přidali všichni přítomní oblastní poradci.

 

10. Schválení novely zápisního řádu

Výbor KCHČF po jednání a po zprávě Chovatelské rady KCHČF schvaluje předložený Zápisní řád KCHČF ve znění projednaných návrhů a změn chovatelské rady a ukládá jednateli zpracovat čistopis, který bude rozeslán všem členům výboru ke kontrole a po odsouhlasení členy výboru se zašle k vytištění ve zpravodaji a k uveřejnění na webové stránky KCHČF.

 

11. Zprávy členů výboru, kronikářka, mezinárodní sekretář

- Ing. Brzkovská – Informace z Jihočeské pobočky:

$1·         Bod č.1A:  V diskusi bylo projednáváno JČ derby 2014. Bylo odsouhlaseno, že se bude skládat ze ZV + Speciální zkouška z vodní práce + ohrádka + vlečka s liškou. Soutěž bude 2 denní. D Brzkovská byla pověřena, aby toto složení soutěže oznámila na schůzi Výboru dne 1. 12. 2013 a informovala o tom výcvikáře KCHČF p. J. Tinku.

  1. zásadně nesouhlasínavrženou změnou, je třeba respektovat podmínky stanovené ČMKJ. Návrh nových zkušebních řádů ČMMJ (ještě nebyl přijat) sice tuto možnost připouští, ale podmínky pro soutěže stanoví ČMKJ. Bez souhlasu ČMKJ nelze měnit libovolně podmínky. Vzhledem k tomu, že ČMKJ bude oslovovat kluby se žádostí o předložení svých soutěžních řádů, které by platily od 1. 1. 2015, doporučuje se zpracovat statut pro soutěž Jihočeské derby. Podle informací ČMKJ všechny soutěže pořádané v roce 2014 se poběží podle ZŘ 2008 a nebude možno na nich zadávat loveckou upotřebitelnost. Proto je třeba přesně specifikovat požadavek, aby jej KCHČF mohlo projednat s ČMKJ, bez jejich souhlasu žádnou změnu provádět nelze!!! Jihočeská pobočka nemůže nic projednávat!!!

 Bod č.2A: Výbor JČ pobočky prodiskutoval téma, které se týká povinné kontroly osrstění chovných fen. Vzhledem k tomu, že se kontroly fen konají při krytí a při kontrole vrhu, nepovažuje se za nutné kontrolovat každý rok, protože stejně většina fen není používána k reprodukci. Pro důvěrníky je to finančně náročné, požaduje se pro ně proplácení cestovních příkazů.

  1. sděluje, že nechápe důvod negativního postoje Jihočeské pobočky, navíc když může kontroly fen provádět šest poboček a nemajítím problém, proč má problém pouze Jihočeská pobočka. Ve všech ostatních pobočkách kontroly fen řádně běží. Je to právě ochrana proti „nepoctivým chovatelům“, kteří v zimním (kdy zpravidla dojde k rozvinutí lysivosti) období feny nekryjí a kryjí až v letních měsících, kdy jsou feny plně osrstěné. Kontrolou ve stejném období jako u psů (do konce března) bude eliminováno krytí v té době (leden až březen) olysalých fen v letních měsících. Ukazuje se, že se jedná o velmi účinný nástroj, neboť byla po provedení kontroly vyřazena řada olysalých fen. Požadavek na úhradu nákladů spojených s kontrolou fen není relevantní, neboť je povinností chovatele (stejně jako majitele chovného psa), aby si nechal fenu zkontrolovat. Jednoznačně stanoví nový Zápisní řád KCHČF.

$1·         Bod č. 3A: Bylo prodiskutováno téma finanční dotace na klubové zkoušky. Na Memoriál J. Dostála 2013 klub přispěl částkou 15.00,-Kč. Byly to zároveň VZ při OMS Benešov, běželo tam málo českých fousků, zbytek ostatní plemena. JČ derby bylo dotováno částkou 2.000,-Kč a běželo tam 13 českých fousků. Požadujeme, aby výše dotace byla úměrná počtu českých fousků, aby se platilo za jedince českého fouska.

  1. konstatuje, že se jedná o tendenční stanovisko. MJD je soutěž spolupořádaná KCHČFOMS ve Středočeském kraji. Je otevřena ohařům všech plemen a příspěvek je vyplácen za předpokladu, že je alespoň polovina startujících fousků.

$1·         Bod č. 4A: Pokud bude chovný jedinec vyřazen z chovu na základě vizuální kontroly (obl. poradce, okr. důvěrníka) aby byla možnost, že majitel chovného jedince si ho nechá vyšetřit (na své náklady) u odborného veterinárního lékaře. Jsou v ČR laboratoře, kde se provádí tzv. dermatohistopatologické vyšetření a tzv. biopsie. Veterinární lékaři konstatují, že ani oni sami nemohou bez tohoto vyšetření vizuálně potvrdit, nebo vyloučit tzv. lysivost. Jak to tedy pozná laik?

  1. vyslovil zásadní nesouhlasodkazem na již dříve publikované usnesení výboru KCHČF. I jiné nemoci, které se projevují ztrátou srsti, jsou v převážné míře dědičné.

        Bod č. 5A: Co znamená zpráva, která se objevila, že v JČ Čechách někdo prodává štěňata českých fousků za 12.000,-Kč a bez průkazu původu méně? Je potřeba konkrétně uveřejnit, kdo tuto zprávu podal a jméno, kdo prodává štěňata bez průkazu původu. Poškozuje to JČ pobočku.

  1. uvádí, že má informaci o jménu chovatele, krátkou cestou jméno sdělil zástupcům Jihočeské pobočky na výboru, a informace předané výboru pocházejí od zahraničního zájemce pana Heinze Gőppela ze SRN.

p. Kročák –

Podal informaci, že zemřel p. Hanč

 

p. Matěják

Jistý pan Čáp se pro ČF dožaduje režimu, jako by byl ČF národní kulturní památka. K tomu výbor KCHČF uvádí, že český fousek není národní kulturní památkou a nemůže mít režim jako národní kulturní památka.

 

Ing. Pavel Dostál

Paní z Jihoafrické republiky má zájem o mladou, chovnou, rozcvičenou fenu a chce to po klubu.

  1. uvádí, že nedisponuje žádnými jedinci, všichni jedinci jsoumajetku fyzických osob – členů klubu. Lze paní doporučit, aby si paní podala na webové stránky poptávkový inzerát s tím, že lze doporučit nejvhodnější nabídku, nicméně bude to vždy věcí její jako zájemce o koupi a majitelem feny nebo chovatelem jako prodávajícím.

 

Mgr. Rataj

- informace o speciální výstavě při KV výstavě v Litoměřicích (podzim 2014) Mgr. Rataj informoval o podmínkách navržených výstavním výborem (vše zajistí, avšak bez profitu pro KCHČF) – výbor nesouhlasí s učiněnou nabídkou a pověřuje Mgr. Rataje vyjednáním shodných podmínek jako v minulých letech, tedy 100,- Kč za přihlášeného psa.

 

12. Informace z Dozorčí rady

p. Hlaváč

DR provedla kontrolu vyhodnocení soutěží a nezjistila žádné závady.

 

13. Diskuze

        S ohledem na zprávu ekonomky se rozvinula diskuze na téma zvýšení členských příspěvků, které je v pravomoci výboru.

Po emotivní diskuzi byl podán návrh na zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2014 a to 300,- Kč řádný člen a 50 Kč důchodce.

Pro 5

Proti 4 (Morbicer, Rataj, Havlát, Pavlíková)

Po objasnění problémů, vzniklých s okamžitým zvýšením členských příspěvků vzali zpět své hlasy p. Javůrek a paní Brzkovská a návrh na okamžité zvýšení členských příspěvků od 1. 1. 2014 nebyl přijat.

 

Následně hlasováno o zvýšení členských příspěvků od roku 2015 – schváleno.

Varianty na základě analýzy předloží Ing. Pavlíková na schůzi 2. 2. 1014.

Do zpravodaje informace o placení členských příspěvků pouze na rok 2014.

 

14. Závěr 

Příští schůze 2. února 2014 v 10.00 h V Perknově u Havlíčkova Brodu program bude upřesněn pozvánkou.

Plán schůzí výboru KCHČF na r. 2014

12.2.     a 25. 5. Perknov

12.9. Hradec nad Moravicí (u příležitosti MDrK)

30.11. Perknov

 

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                              Josef Javůrek