cshrenfrdehuitplptruskesuk

KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

UPOZORNĚNÍ: termín pro zaplacení členských příspěvků je do 31.3.2019. Jak zaplatit naleznete v rubrice ČLENSTVÍ, MATRIKAProsíme o platbu převodem na účet klubu. Je to snáze dohledatelné, jednodušší jak pro Vás, tak následně pro evidenci v matrice a urychlíte tím i Vaše spádové schůze, kde je možná platba v hotovosti.

  • Home
  • Klub
  • Zápisy
  • Průběh a výsledek kárného řízení s Ing. Václavem Sobolíkem

Průběh a výsledek kárného řízení s Ing. Václavem Sobolíkem

Průběh a výsledek kárného řízení s Ing. Václavem Sobolíkem

Výbor KCHČF na svém jednání dne 26. srpna 2016 ustanovil Kárnou komisi (dále KK) ve složení:  Ing. Martin Oplt,      p. Josef Čečetka a Ing. Pavel Horák a uložil jí k projednání

následující kárná obvinění Ing. Václava Sobolíka:

  1. nerespektování rozhodnutí volených orgánů KCHČF. Konkrétně se jedná o nerespektování výzvy k odevzdání agendy Oblastního poradce chovu Jihočeské pobočky (zejména karty chovných psů, vydaná doporučení ke krytí atd.) poté, co nebyl Výborem KCHČF jmenován do uvedené funkce pro současné funkční období. K předání dokumentace do rukou hl. poradce chovu Ing. Jaroslava Havláta byl vyzván dopisem předsedy klubu J. Tinky s termínem do 10. 8. 2016. Ing. Václav Sobolík tak učinil teprve dne 24. 9. 2016.
  2. porušení Organizačního řádu KCHČF tím, že dne 7. 7. 2016 vydal „Doporučení ke krytí“ členovi Jihočeské pobočky panu X. Y. v době, kdy si byl vědom skutečnosti, že již není k uvedené činnosti oprávněn, neboť ke dni 1. 6. 2016 byl rozhodnutím výboru odvolán z funkce oblastního poradce chovu.

Členové Kárné komise se korespondenčně usnesli na tom, že funkci předsedy KK bude vykonávat    Ing. Pavel Horák. Jednání komise proběhlo dne 6. 11. 2016 v Perknově.  Kárná komise po posouzení předložených důkazů a po vyslechnutí kárně obviněného shledala, že bylo prokázáno spáchání kárného provinění v obou bodech. KK dále rozhodla udělit Ing. Václavu Sobolíkovi  písemné napomenutí kárné komise se zveřejněním v klubovém tisku tzn. v nejbližším čísle klubového zpravodaje a na webových stránkách KCHČF, www.cesky-fousek.cz. KK přistoupila ke zveřejnění Kárného rozhodnutí proto, aby se uvedené rozhodnutí stalo poučením pro členskou základnu a zamezilo se šíření nepravdivých informací. Dne 25. 11. 2016, tedy poslední den lhůty pro odvolání, bylo Ing. Václavem Sobolíkem odesláno odvolání proti rozhodnutí Kárné komise na adresu klubu v sídle ČMKJ. Do rukou jednatele klubu Mgr. Jaroslava Rataje se tedy uvedené odvolání dostalo s 5-ti denním zpožděním! Následně v souladu s Kárným řádem odvolání řešil výbor klubu na svém zasedání dne 27. 1. 2017 a odvolání Ing. Václava Sobolíka jako bezdůvodné zamítl. Tímto nabylo Kárné rozhodnutí právní moci.

Odůvodnění výroku Kárné komise

Kárné provinění bylo Ing. Václavem Sobolíkem spácháno tím, že:

  1. nerespektoval rozhodnutí volených orgánů KCHČF – tedy výzvu k bezodkladnému odevzdání agendy Oblastního poradce chovu Jihočeské pobočky. Tím porušil Čl. 5, odst. 2, písm. b) Stanov Klubu chovatelů českých fousků, který uvádí jako základní povinnost člena „řídit se usnesením a rozhodnutím orgánů KCHČF, z.s. a tato usnesení a rozhodnutí plně respektovat a dodržovat“.
  2. vydal Doporučení ke krytí v době, kdy si byl vědom skutečnosti, že již není k uvedené činnosti oprávněn. Tím porušil Čl. 4, odst. 10, písm. c) Organizačního řádu Stanov Klubu chovatelů českých fousků, který omezuje uvedenou pravomoc pouze na Oblastní poradce chovu.

Pavel Horák, předseda Kárné komise