ON LINE PŘIHLÁŠENÍ DO KLUBU CHOVATELŮ ČESKÉHO FOUSKA / ON LINE REGISTRATION FOR MEMBERSHIP IN THE THE CLUB BREEDERS ČESKÝ FOUSEK

Členská přihláška do klubu chovatelů českých fousků

Žádám o přijetí za člena a prohlašuji, že budu jednat v souladu se stanovami KCHČF, dodržovat ustanovení organizačního, kárného a chovatelského řádu, a respektovat usnesení přijatá orgány klubu.

I request for membership and declare that I will act in accordance with the statutes KCHČF, comply with the provisions organizational, disciplinary and breeding order and to respect the resolutions adopted by the authorities club.


Kolonky označené hvězdičkou jsou povinné
ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY DÁVÁM SOUHLAS K PŘEDÁVÁNÍ A KE ZPRACOVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POTŘEBY ČMKJ A KCHČF

BY SUBMITTING YOUR APPLICATION, I CONSENT TO THE TRANSMISSION OF AND PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES ČMKJ AND KCHČF
captcha
Nahrát znovu

powered by fox contact