Zápis ze schůze vedení klubu 13.9.2013

Zápis ze schůze výboru KCHČF dne 13. září 2013

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, Mgr. J. Rataj, Ing. J. Havlát, P. Hermann, Ing. Pavlíková, Ing. Matěják, J. Tinka, J. Dostál, J. Hlaváč, Ing. Matějáková, Ing. P. Dostál. M. Kročák se dostavil v průběhu jednání

Omluveni: Ing. Brzkovská, Ing. Vent, Mgr. M. Drahota, B. Zdařil, I. Dočkalová,

Neomluveni: nikdo

1. Zahájení (Morbicer) – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a seznámil s programem dnešního jednání. Všichni přítomni bylo pro to, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce, která byla všem doručena.

            Během zahájení jednání apeloval jednatel na přítomné, aby si v souvislosti s jim ukládanými úkoly dělali své poznámky, neboť v současné době nebude schopen zpracovat zápis dříve než po 10. říjnu t. r.

            Zároveň při zahájení vystoupil p. Suchánek, který konstatoval, že na 55. MFR je vše připraveno a zajištěno a požádal o dodržování programu podle propozic a v nich nastavených časových harmonogramů.

            Při zahájení informoval rovněž předseda KCHČF o písemné korespondenci s panem Lachoutem, který chtěl pořádat nejprve klubovou výstavu v roce 2015 a po upozornění, že tato výstava již byla přislíbena VČ pobočce a uskuteční se v Kolesech, žádá o uspořádání KV s KV v roce 2017. K tomu po diskuzi ve výboru vydán předběžný souhlas, s tím, že se již jedná o akci ve funkčním období nového výboru (po konferenci 2016) a teprve nový výbor ji bude muset oficiálně potvrdit. Stávající výbor zajistí všechny akce v průběh roku 2016 – ne déle. Předseda vyrozumí pana Lachouta o předběžném souhlasu a nutnosti rozhodnutí nového výboru.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

·         Vyznamenání ČMMJ – vše splněno, vyznamenání přivezena, některá si ponechala Ing. Brzkovská, předána p. Javůrkovi k předání v pobočce.

·         Pracovní standard – není známo, zda byl předán ČMKU a FCI –

-          Chovatelská rada a výcvikář připraví případnou změnu – do listopadového výboru – i ve verzi ang. a franc. a zveřejní se pracovní i exteriérový standard ve zpravodaji 1/2014. (k tomu Mgr. Rataj upozornil, že oba standardy byly součástí katalogu z výstavy Konopiště 2013 a vystavovatelé je obdrželi)

·         Ing.   Morbicer zajistí od Ing. Stanovského článek o výzkumu splněno rozesláno všem členům a zveřejněno ve zpravodaji

·         Ing. Morbicer požaduje zaslání střednědobého plánu chovu ČF – úkol: Ing. Havlát zašle Ing. Morbicerovi zpracovaný a přednesený střednědobý plán chovu ČF - splněno

·         dotace nebyla KCHČF poskytnuta

·         Odznaky KCHČF revokováno usnesení o korespondenčním hlasování a odznaky lze koupit až podle finanční situace příští rok. Odznaky od pana Javůrka předány panu Matějákovi.

·         Webové stránky – neuhrazena faktura, která je špatná – splněno Ing. Pavlíková vyřídila vše s Largo Computer – nová faktura uhrazena.

·         Trestní oznámení na Ing. Sobolíka – neuhradí-li do 25.9. částku 15.000 bude podáno 30.9. trestní oznámení, podle Javůrka, Morbicera a Pavlíkové měl v roce 2011 po schůzi výboru v Brozanech Ing Sobolík tvrdit, že mu z výstavy zbylo okolo 15.000. Je nutné zaslat Mgr. Ratajovi kopii dopisu starosty.

·         K vystoupení Jiřího Šticha – úkol pro CHR do příštího výboru připravit úpravu zápisního řádu – aby byla jednoznačná kontrola a dále zapracovat změny podle ZŘ ČMKU – úkol hlavní poradce chovu, zástupce poradce chovu a Mgr. Rataj, ve všech materiálech se bude používat jednotný termín „ověření loveckých vlastností“ nebo zkratka „OLV“.

·         Revokováno rozhodnutí výboru z 26. 5. ohledně Jihočeské pobočky a situace bude řešena po speciální výstavě a po jejím vyúčtování pozváním předsedy JČ pobočky na výbor KCHČF.

·         Zmražené sperma u MVDr. Lázničky

Informaci přednesl Ing. Dostál

U MVDr. Lázničky uloženo sperma tří českých fousků v majetku soukromých uložitelů:

-          Akim z Těšinovských buků – MUDr. Tůma (16 pejet)

-          Dak z Hápovi skála – A. Kemping

-          Argo od Petrovského zámku – Ing. Dostál (20) – lze použít i pro KCHČF

KCHČF má u MVDr. Lázničky uloženo sperma psů

-          Dar z Tiské hájenky (23 pejet)

-          Alan od Tří stromů (19)

-          Lump z Vrchánova (1)

-          Dar z Hazmburské stráně (14)

Na jednu inseminaci se používají 3-5 pejet.

Úkol pro Chovatelskou radu: do příštího výboru vyhodnotí, zda lze nějaké sperma do budoucna využít pro KCHČF a podá zprávu. Výbor na podkladě zprávy rozhodne.

IV. linie je hodně rozšířena v USA a lze jej pro KCHČF využít.

Informovat MVDr. Lázničku, že je potřeba vyúčtování předkládat každoročně, nejlépe do konce listopadu.

3. Hodnocení plnění finančního plánu 2013 (Pavlíková)

·         Ing. Pavlíková poskytla členům výboru informace o stavu hlavního účtu, vedlejšího účtu a pokladny.

·         Přednesla informaci o vývoji situace vzhledem ke stanovenému finančnímu plánu.

·         Výstava Konopiště 2013 – celkový zisk + 7.440,- Kč – předáno ekonomce, včetně dokladů. (příjmy 55.650,-Kč / výdaje 48.210,- Kč)

·         Výběr do chovu na Konopišti zisk + 1.200,- Kč předáno (hrazeno 6 nečleny)

·         Na základě rozhodnutí výboru rozeslala 190 upomínek 117 členů (61%) reagovalo a členský příspěvek uhradilo 73 členů vyřazeno z evidence pro neplacení.

·         V souvislosti s materiály došlými v souvislosti s případem Botík (obžaloba a trestní příkaz, kdy bylo zjištěno, že Botík byl v minulosti 3x soudně trestán) předkládá návrh, aby každý kandidát do výboru předkládal výpis z trestního rejstříku. Bude se řešit v roce 2015 před konferencí. Ze stávajících členů výboru jsou všichni bezúhonní.

·         Žádosti na dotace za kvalifikaci na MRK, MRK, MKP – každý si musí požádat – po diskuzi Ing. Matěják připraví na web formulářovou žádost, kterou si každý vyplní a pošle Ing. Pavlíkové. (lze i volnou formou požádat a poslat potřebné přílohy s udáním svého čísla účtu).

·         Ing. Pavlíková přednesla návrh na případnou změnu banky. Informovala o podmínkách Fio banky. Mgr. Rataj dodal, že při výstavě na Konopišti bylo za poplatky – i za příchozí platby odčerpáno za půl roku kolem 1500,- Kč.

Po diskuzi do příštího výboru prověřit podmínky u jiných bank a předložit návrh.

·         Finanční dotace OMS Strakonice na pamětní desku Františka Housky

Po diskuzi o příspěvku OMS Strakonice na pamětní desku rozhodnuto o příspěvku ve výši 5.000,- Kč – poukázat OMS Strakonice – provede Ing. Pavlíková

4. Stav a situace v řešení TO Botík (Rataj)

Výbor byl informován, že byl vydán trestní příkaz a čeká se, zda nabyde právní moci.

Po jednání výboru byl soudem doručen blanketní (neodůvodňovaný) odpor obžalovaného, což znamená, že se trestní příkaz ruší a je soudem nařízeno hlavní líčení na 3. 12. 2013.

 

5. Stav členské základny (Brzkovská)

  1. ohledem na nepřítomnost Ing. Brzkovské její zpráva přečtena předsedou klubu a celá bude přílohou zápisu z jednání schůze Výboru KCHČF.

Nejdůležitější fragmenty zprávy:

A./ Stav Matriky ke dni 13.9.2013

Aktivní členové (zaplaceno na rok 2013 a výše)                                          1 008 členů Neaktivní členové (zaplaceno do konce roku 2012)                                     73 členů

Vyřazení členové                                                                                          363 členů

Přihlášky                                                                                                       17 členů

B./ Stav Matriky ke dni 13.9.2013 podle poboček

Pobočka

Počet Aktivních členů

Středočeská

227

Jihomoravská

186

Východočeská

170

Jihočeská

147

Severomoravská

118

Severočeská

85

Západočeská

65

Zahraničí

10

Celkem

1008

 

6. Žádosti o povolení zadání titulu CACT (Morbicer)

            Ing. Morbicer informoval o skutečnosti, že čekatelství CACT lze zadávat pouze na odsouhlasených akcích. Výbor KCHČF po diskuzi dospívá k závěru, že lze souhlasit se zadáváním čekatelství CACT na všech zkouškách a soutěžích, kterých se ČF účastní. Výbor souhlasí a pověřuje předsedu, aby vyslovoval s každou žádostí souhlas.

Zatím zasláno potvrzení OMS Pardubice na ZV, OMS Hodonín na MMŠ, OMS Plzeň Mem. Josefa Kobsy, OMS Litoměřice VZ, OMS Kolín na Polabské derby, OMS Prostějov, OMS Karlovy Vary Memoriál Vladimíra Denka, OMS Nový Jičín na M Rich. Šrámka, OMS Karviná, a OMS Třebíč (zašle souhlas).

 

7. Zpráva CHR, výstavy 2014 (Havlát, Hermann)

- Chovatelskou radu plánuje svolat počátkem prosince

- Výstavy pro rok 2014 – řešeno operativně v srpnu

·                    KV s titulem KV – Olomouc

·                    KV bez KV – v rámci podzimních Litoměřic

·                    Speciální výstava – Při NV v Mladé Boleslavi

Všichni organizátoři souhlasí s příspěvkem KCHČF 100,- Kč za každého vystavovaného psa.

- Věcí chovatelské rady bude ujednotit mezi poradci zařazování fen do linií, aby zařazovali všichni stejným postupem, aby nedocházelo k rozdílnému zařazování sourozenců.

- V roce 2013 předpoklad 450 štěňat.

- V současné době celkem 408 štěňat ze 72 vrhů (Stč. pobočka 17 vrhů)

- Na návrh zástupce hlavního poradce Výbor KCHČF rozhodl o vyřazení z chovu feny ČF Poly od Jemiluk majitele pana Skrbka. Důvodem vyřazení je předchozí absolvování chovného svodu se známkou povaha 2 v Jihočeské pobočce s původním majitelem. Projedná předseda + oblastní poradce s majitelem

- Předseda dává na zváženou častější jednání chovatelské rady.

- Po diskuzi rozhodnuto o změně termínu jednání Výboru KCHČF. Výbor dne 24. 11. v Perknově se ruší a jednání výboru KCHČF se uskuteční dne 1. prosince 2013 v Perknově společně se zasedáním Chovatelské rady KCHČF od 09.00 h. Změnu v restauraci zajistí Mgr. Rataj a pozvánky se budou posílat všem členům CHR. Jednání výboru se uskuteční po jednání CHR.

8. Projednání žádostí o dotace pro rok 2014

A) výbor projednal a schválil žádost o dotaci státní neziskové organizace na rozvoj plemene ČF ve výši 80.000,- Kč a uložil jednateli v termínu do konce září žádost podat na MZe.

B) projednal a schválil případné podání žádosti na spolupráci s americkou univerzitou, pro případ, že bude moci být žádost podána a pověřil Mgr. Rataje projednáním možnosti žádost o dotaci ve výši 40.000 Kč podat.

9. Klubové zkoušky 2014, včetně požadavku na CACT (Tinka)

MDrK – 12., 13. a 14. září 2014 Opava (CACIT a CACT)

MJD – 20. a 21. září 2014 Mladá Boleslav (CACT)

JČD – 9. a 10. srpna 2014 (CACT)

VZ Klatovy (CACT)

            Zároveň provedl hodnocení účasti ČF na letošním MRK. Jejich umístění lze považovat za úspěch. Předvedli perfektní práci.

10. Zajištění 55. Memoriálu Františka Housky (Suchánek)

Zopakoval připravenost a organizaci, opětovně upozornil na nutnost dodržování časových harmonogramů. Tři rozhodčí odřekli posuzování – operativně řešeno, zajištěna náhrada. Ing. Dostál požádal o přivítání pana Carrona z Francie.

11. Zprávy členů výboru, mezinárodní sekretář

- Ing. Pavel Dostál

>>  Informoval o stížnosti zahraničních zájemců o nákup štěněte, kdy jim v jižních Čechách bylo nabízeno štěně ČF s PP za 12.000,- Kč nebo štěně bez PP za 10.000,- Kč. K tomu po diskuzi výbor dospěl k závěru, že je třeba tyto nekalé praktiky potírat a Ing. Matěják splu s J. Dostálem a P. Dostálem zpracují článek do zpravodaje.

>>  V souvislosti s projektem zkoumání lysivosti v USA komunikuje s tamním klubem a univerzitou jak zapojit KCHČF.

>>  Informoval o zájmu zahraničních chovatelů o štěňata ČF – výbor rozhodl řešit tyto kontakty formou inzerce na webových stránkách klubu.

>>   Informoval výbor o zájmu holandského klubu chovatelů českých fousků o pořádání klubové výstavy v Holandsku a přání delegovat na ni mezinárodního rozhodčího ze země původu. Po diskuzi domluveno, že by byli vyslání Ing. Havlát a Pavel Herman.

- Ing. Matěják

>>  Soutěž z exteriéru – stále platí, přihlášky se zasílají pouze hlavnímu poradci, který vyhodnotí a zveřejní výsledky.

>>  Na žádost Ing. Matějáka výbor rozhodl, že další bola se objednají až po té, co se stávající vyprodají.

>>  Dává na zváženou pořádání výcvikových dnů – výbor nesouhlasí.

>>  Výbor neschvaluje návrh na vydávání zpravodaje ve formátu A4 1x ročně.

12. Informace z Dozorčí rady

Předseda DR informoval o provedené kontrole všech dokladů, které proběhla bez závad. Vyslovil pochvalu nad tím, jak je vše vedeno. Stěžoval si, že v současné době DR nemá žádnou práci. Na to jej požádal předseda o provedení kontroly nad kontrolou chovných fen v příštím roce, což předseda DR přislíbil.

13. Diskuse a různé

Diskutováno v průběhu k jednotlivým bodům.

·         Výbor projednal a schválil žádost rozhodčí z exteriéru MVDr. Jany Kočové s rozšířením aprobace o plemeno ČF. A pověřuje Mgr. Rataje potvrzením žádosti.

·         Pobočky se musí vyjádřit do konce dubna 2014, kdo chce pořádat MFH v r. 2015 a MDrK v roce 2016.

·         Mgr. Rataj přednesl žádost MS Senice o pořádání 5. Ročníku MJD v rodišti Jaromíra Dostála. Po projednání výbor vyslovil souhlas, avšak za předpokladu, že garantem zůstane Středočeská pobočka.

·         Zápis Jihočeské pobočky – výbor projednal zápis ze spádové schůze Jihočeské pobočky KCHČF a dospěl k závěru, že některé body usnesení nebyly do současné doby naplněny. Výbor bere zápis na vědomí. Na jednání výboru 1. 12. bude přizván i předseda JČ pobočka p. Břetislav Uchytil.

 

14. Závěr 

Příští schůze 1. prosince 2013 v 09.00 h V Perknově u Havlíčkova Brodu společně s CHR  program bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal:                                                                                                      Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                          Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                              Josef Javůrek

DSC_1778.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.