Zápis ze schůze vedení klubu 26.5.2013

Zápis

ze schůze výboru KCHČF dne 26. května 2013

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, Mgr. J. Rataj, Ing. J. Havlát, P. Hermann, Ing. Pavlíková, Ing. Brzkovská, Ing. Matěják, Ing. Vent, Mgr. M. Drahota, B. Zdařil, M. Kročák, Ing. Matějáková, I. Dočkalová, Ing. P. Dostál.

Omluveni: J. Tinka, J. Dostál, J. Hlaváč,

Neomluveni: nikdo

1. Zahájení (Morbicer) – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a seznámil s programem dnešního jednání. Všichni přítomni bylo pro to, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce, která byla všem doručena. Konstatoval velmi dobrou účast a poblahopřál přítomným jubilantům.

2. Oprava zápisu z 3. 2. 2013

Na straně 6 je uvedeno:

„Kročák

-          dotazuje se, zda nečleni KCHČF platí za poskytování servisu. K tomu Ing. Havlát, že mu není známo, že by někdo choval jako nečlen KCHČF. Na to p. Kročák uvedl, že o takových případech ví, ale nebude je jmenovat.“

-          Po diskuzi rozhodnuto, že se věta „Na to p. Kročák uvedl, že o takových případech ví, ale nebude je jmenovat.“ v zápisu jednání výboru 3. 2. 2013 zrušuje.

U každého chovatele (žadatele o vydání krycího listu) je třeba vždy prověřit členství v KCHČF (oblastní poradci chovu mají přístup do matriky) u nečlenů požadovat úhradu příslušných poplatků podle sazebníku. Toto usnesení platí od doby schválení ZŘ.

3. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

  • Vyznamenání ČMMJ - odeslána a MR ČMMJ rozhodla o propůjčení vyznamenání všem navrženým. Návrh podán „dvoufázově“ nejprve celý klub a pak dodatečně Jihočeská pobočka.

-          Vyznamenání propůjčit členům z Moravy na MFH, z Čech na MJD.

-          Mgr. Rataj zpracuje dopis všem oceněným, s tím, že kdo nepřevezme vyznamenání na Ohradě, bude uděleno při MFH nebo MJD. Výjimečně lze předat i na spádové schůzi.

-         

  • Statut mezinárodního sekretáře

-          Je oprávněn účastnit se všech jednání výboru KCHČF s hlasem poradním ve vztahu k zahraničí a zahraničním subjektům nebo chovatelům,

-          Je oprávněn vyžadovat informace od členů výboru, oblastních poradců a okresních důvěrníků.

-          O svých jednáních pravidelně informuje výbor KCHČF, není však oprávněn jménem KCHČF přebírat jakékoliv závazky.

-          Informace bude zveřejněna na webových stránkách + poskytnuta zahraničním klubům

  • Přístup k účtu KCHČF - hlavní účet – přístup Ing. Morbicer, Ing. Pavlíková, vedlejší účet – Ing. Pavlíková + pověřená osoba pro klubovou akci současné době Mgr. Rataj – úkol Ing. Morbicer – úkol nesplněn – převažuje však názor, zachovat stávající stav, neboť Mgr. Rataj má ČSOB blízko svého pracoviště, - úkol ZRUŠEN.
    • Pracovní standard – není známo, zda byl předán ČMKU a FCI – úkol Mgr. Rataj prověří u Ing. Kubeše na ČMKU

-          Chovatelská rada a výcvikář připraví případnou změnu – do listopadového výboru – i ve verzi ang. a franc.

  • Ing. Morbicer požaduje zaslání střednědobého plánu chovu ČF – úkol: Ing. Havlát zašle Ing. Morbicerovi zpracovaný a přednesený střednědobý plán chovu ČF
  • Nejsou zprávy o přidělení dotace, lze se důvodně domnívat, že dotace nebyla KCHČF poskytnuta

4. Zpráva matrikářky o členské základně

Provedla porovnání roků 2011 a 2012 zaznamenán mírný pokles v nových přihláškách (51 v r. 2012 proti 42 v roce 2013)

Aktivních členů 1075 proti 1131.

Zjištěno 194 neplatičů – Ing. Pavlíková zajistí obeslání neplatičů – nutno uhradit do 30. 6. t. r.

Zpráva matrikářky – příloha č. 4

5. Zpráva Ing. Pavlíkové

Ekonomka poskytla informace o stavu finančních prostředků k 31.3. na hlavním účtu, vedlejším účtu (využíván k výstavním poplatkům na Klubovou výstavu Konopiště 2013) a pokladně. Rovněž seznámila výbor s výsledky hospodaření k 31.3.

Chvála na pokladníky poboček vybráno na spádových schůzích 54.000,- Kč

Předsedové poboček dostanou do pátku 31. 5. t. r. seznam neplatičů k prověření.

Výsledky příloha č. 3

-          Odznaky KCHČF

Momentálně k dispozici pouze 3 odznaky (Javůrek ještě nějaké má – předá Ing. Matějákovi). Navrhovaná částka z výroby 39,- Kč bez DPH.

Výbor jednomyslně souhlasí, že za tuto cenu nebude odznaky objednávat.

Změněno korespondenčním hlasováními po jednání výboru.

Na KCHČF se po jednání obrátil výrobce odznaků pan Baroch, že jeho zaměstnanci vyrobili z nějakého nepochopitelného důvodu bez objednávky 333ks odznaků klubu KCHCF a ptá se, zda bychom nebyli ochotni a nebylo v možnostech klubu alespoň 250ks odebrat. Nejnižší cena za jeden kus, na kterou můžou jít je 35Kč + DPH (21%), což je 42,35Kč/1ks vč. DPH,

Výbor korespondenčně rozhodl o nákupu odznaků od pana Barocha.

 

-          Webové stránky – neuhrazena faktura, která je špatná – Ing. Pavlíková vyřídí s Largo Computer.

-          Protivínská výstava 2011 – nutno dořešit

Po spádové schůzi JČ pobočky měl Ing. Sobolík doplnit vyúčtování – nereagoval, nic nedoplnil.

Po diskuzi hlasováno o podání trestního oznámení na Ing. Sobolíka a neznámého pachatele v souvislosti s klubovou výstavou KCHČF Protivín 2011.

Pro: 6

Proti: 1

Zdržel se: 1

        Předseda Západočeské pobočky p. Zdařil informoval, že oblastní poradce ZČ pobočky Jiří Štich nesouhlasí s tím, aby oblastní poradci prováděli kontrolu osrstění chovných fen mimo období, kdy mají vrh. V současné době monitoruje své náklady nutné ke kontrole lysivosti. Navrhuje, aby byla stanovena povinnost i pro majitele chovných fen, aby se dostavili ke kontrole na spádovou schůzi, není možné, aby je poradci chovu nebo okresní důvěrníci objížděli v jejich bydlišti.

Věnujme se lysivosti, lysivost je.

 

- Výbor souhlasí s pozváním členů výboru Jihočeské pobočky na schůzi na MFH 13. 9. 2013.

- Výbor navíc souhlasí s účasti členů výboru KCHČF na schůzi výboru Jihočeské pobočky před 13. 9.

 

- Samostatná klubová výstava KCHČF – Kolesa 6. 6. 2015 – se zadáním titulu Klubový vítěz 2015. – výbor souhlasí a pověřuje Ing. Kerdu jednáním v Penzionu Kolesa a organizací výstavy. Bude použit stejný model jako při výstavě Konopiště 2013 – peníze přes pobočný klubový účet.

6. Stav a situace v řešení TO Botík (Rataj)

Mgr. Rataj informoval výbor KCHČF o stavu vyšetřování ve věci obviněného Botíka. Stížnost proti odložení části trestního oznámení byla zamítnuta.

Výbor souhlasí s nepodáváním dalšího opravného prostředku.

Po jednání výboru bylo doručeno vyrozumění o podání obžaloby na obv. Kamila Botíka k Okresnímu soudu ve Zlíně – členové výboru informování elektronicky.

7. Zpráva místopředsedy o výsledku spádových schůzí – místopředseda Javůrek.

Výbor klubu na svém jednání dne 26. 5. 2013 se podrobně zabýval připomínkami a podněty, které byly obsahem jednotlivých usnesení pobočkových schůzí. Před konáním pobočkových schůzí obdrželi všichni předsedové poboček materiály k zajištění těchto schůzí, mimo jiné i dopis místopředsedy klubu, ve kterém byly stanoveny termíny pro zaslání zápisů a předání finančních prostředků z výběru členských příspěvků. Většina poboček tak učinila, až na jihočeskou pobočku, která zaslala zápis po několika urgencích 27. 5. 2013. Z těchto důvodů se nemohl výbor klubu zabývat případnými připomínkami JČ pobočky.

     V několika větách shrnul místopředseda Josef Javůrek připomínky a podněty poboček klubu. Především musí poděkovat všem, kteří respektují usnesení klubu o prováděných kontrolách chovných jedinců při konání pobočkových schůzí. Má to své důvody, zejména kontrola před veřejností a nemalé úspory finančních prostředků okresních důvěrníků a oblastních poradců. Většina poboček vznáší dotaz na kauzu „Botík“ a na vyúčtování klubové výstavy v Protivíně. Jelikož do současné doby nedošlo k řádnému vyúčtování výstavy v Protivíně, výbor klubu se na svém jednání rozhodl podat trestní oznámení na ing. Václava Sobolíka. JM pobočka doporučuje ponechávat pouze 6 – 8 štěňat ve vrhu, doplnit seznamy chovných fen včetně majitele a jeho kontaktu. ZČ pobočka požadovala změnu volby delegátů na konference klubu, navrhují zmírnění podmínek pro zařazování jedinců do chovu, tento návrh doporučuje také oblastní poradce JČ pobočky. Ze SČ pobočky jsme obdrželi upozornění na zvyšující se problém kyčelních kloubů u ČF. Ve VČ pobočce došlo k rezignaci oblastního poradce chovu Josefa Čeliše ze zdravotních důvodů a novým oblastním poradcem byl zvolen Milan Fekiač.

       Členové výboru klubu a předsedové poboček, které nemají zastoupení ve výboru, byli podrobně seznámeni s obsahem zápisů a usnesení, byli přítomni projednávání jednotlivých bodů a jsou seznámeni se závěry jednání výboru klubu. Věřím, že všichni účastníci tohoto jednání předají informace členům ve svých pobočkách.

        Velmi kladně hodnocena spolupráce ekonomky a matrikářky.

        Po diskuzi Výbor KCHČF souhlasí, aby ze Severočeské pobočky pánové Vent a Brziak podnikli kroky k tomu, aby mohli vykonávat rozhodčí z exteriéru pro plemeno český fousek. Některé podněty poboček byly přeneseny na chovatelskou radu (např. seznamy fen včetně jejich majitelů a adres, problém kyčelních kloubů atd.), požadavek zmírnění podmínek pro zařazování do chovu nebyl přijat.

Ze západočeské pobočky vzešel prostřednictvím pana Pulkrábka návrh v roce 2014 pořádat všestranné zkoušky se zadáním titulu CACIC. K tomu instruován pan Zdařil, aby se dotázal, zda by nebylo možné uspořádat spíše v roce 2015 v ZČ pobočce MFH.

Akceptován byl požadavek uvést ve zpravodaji celé adresy funkcionářů, nejen e-mailové adresy. Náprava bude již v novém zpravodaji.

Závěr - lze říci, že ze strany poboček není kritika činnosti výboru KCHČF zdaleka taková jako v minulých letech, převažuje spíše spokojenost nad uklidněním situace v KCHČF

8. Zpráva z jednání CHR, kontrola chovných jedinců (psů i fen), zajištění výběrů do chovu – Ing. Jaroslav Havlát + Pavel Herman

Ing. Havlát

Změna v osobě oblastního poradce pro Východočeskou pobočku, na místo pana Čeliše nově pan Milan Fekiač – schváleno na minulém výboru – nutné poděkování panu Čelišovi.

Vyřazeni psi: Cir Žíňánky (nekryje), Dar z Úlibického Páleníka (nekryje), Erik z Ventova dvora (majitel nemá zájem, aby byl využíván jako krycí pes).

U čtyř psů byl při kontrolách lysivosti zaznamenán stupeň č. 1. (Stupeň 2 a vyšší nebyl u psů zaznamenán.

Výbor bere na vědomí zprávu hlavního poradce.

Pavel Herman – feny

Provedena kontrola 215 fen – z toho zůstalo v evidenci 191 chovných fen.

Vyřazeno 25, z toho 11 pro lysivost.

Po diskuzi úkol pro Chovatelskou radu – ujednotit u poradců (zejména u fen, neboť zařazování psů provádí centrálně Ing. Havlát) zařazování chovných fen do jednotlivých linií.

Po diskuzi dále čteno usnesení výboru KCHČF z roku 1992. Výbor nevidí důvod v současné době cokoliv měnit a setrvává na tomto stanovisku

Doslovný přepis části článku Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. – převzatý ze zpravodaje 2/1991

 

Další krok pro odstranění lysivosti

Ing. Jaromír Dostál, CSc. – hl. poradce chovu ČF

        Úspěšná selekce na lysivost u českých fousků, která se rok od roku vyskytuje u menšího počtu jedinců, nám dovoluje přistoupit k dalšímu chovatelskému opatření. Výbor KCHČF na své schůzi spolu s chovatelskou radou zhodnotil dne 22. listopadu 1991 současný stav a přijal následující opatření:

Ale pozor! Nadále se může stát, že se lysivost u českého fouska vyskytne. Zejména budou pod přísným úhlem pozornosti chovatelé, na nichž celá tíha a riziko chovu leží. Stane – li se, že fena při kojení olysá a chovatel ji čestně z chovu vyřadí, zaslouží uznání a ne pranýřování, jak jsme toho často přímými svědky na nejrůznějších schůzích a při nejrůznějších příležitostech. Kdo již českého fouska nechová (nepleťte si chovatele s držitelem), ten ať nekritizuje, protože ten nenese hlavní riziko chovu! Selekci na vadné skusy či jiné vylučující vady vedeme tak dlouhou dobu a dlouhou řadu generací a stejně se nám vyskytují. I lysivost je recesivně vedená vada s neúplnou penetrací genu, tak se prostě a jednoduše ještě vyskytne, zejména při vyšší fyziologické zátěži organismu, ať chceme či ne.

A dále pozor? Odřenina o boudu, vyholení boku při operačním zásahu a podobně, NENÍ lysivost. Takové stavy se do průkazu původu nezapisují. Tyto nejsou dědičné. Ty neodstraňujeme selekcí, ale léčbou a opět bez zbytečných komentářů.

Snížená produkce štěňat v důsledku menšího zájmu by měla dovolit zvýšit kvalitu populace. Jinak řečeno, výbor KCHČF má zájem o chovné využití především těch nejkvalitnějších jedinců. Ať je naplněna nabídka i poptávka produkcí štěňat s těmi nejlepšími předpoklady! To je cíl řízeného chovu českých fousků i tohoto nového opatření pro odstranění lysivosti.

Scan článku v plném znění jako příloha č. 5.

1. - Zjistit u MVDr. Lázničky – protokoly o zamrazení, a

-          Zjistit evidenci zmrazeného spermatu u MVDr. Lázničky (něco je v majetku KCHČF něco je v jeho majetku)

Aktuální stav ověří Ing. Dostál – následně se rozhodne, co se bude pro potřeby klubu uchovávat.

2. Chovatelská rada vytipuje další vhodné feny k inseminaci.

9. Kontrola zajištění MFH ve spolupráci s OMS Přerov (správce memoriálu p. Aleš Suchánek)

Startovné 3.000,- Kč člen ČMMJ a účastníci ze SR 50%,

Podrobně informoval o zajištění memoriálu, zvěře a organizaci. Pro všechny účastníky budou zajištěny dary a věcné ceny. Vítězové obdrží skleněné plakety.

Předány propagační letáky k rozdání na výstavě na Konopišti – převzal Mgr. Rataj k vyvěšení a rozdání.

-          Pan předseda Kročák předal plaketu.

10. Příprava vydání Zpravodaje 2/2013 (Matěják)

Předseda – úvod

Adresáře – i s poštovními adresami ne pouze e-mailové adresy – Ing. Matěják

Zpráva matrikářky - Ing. Brzkovská

Zpráva z jednání poboček – Javůrek

Zpráva ekonoma – Ing. Pavlíková

Změny v seznamu chových psů + zprávy – Ing. Havlát

Shrnutí kontrol chovných fen - + zprávy - Hermann

Jarní svody – Ing. Havlát

Výsledky Klubové výstavy Konopiště 2013 – Mgr. Rataj

Připomínka soutěže

Termíny OLV – předsedové poboček nahlásí Ing. Matějákovi – bude tabulka

Vzpomínka na pana Františka Másla

Článek ČF v Austrálii – Ing. Dostál

Popis projektu na DNA a USA – Ing. Dostál + Mgr. Rataj (+ Ing. Horák)

Pozvání na MFH a MJD

Shrnutí ze zápisů výboru – Mgr. Rataj

Uzávěrka 30.6.

Distribuce 31.7.

11. Zajištění klubové výstavy Konopiště 2013 (Rataj)

Přihlášeno 129 psů a fen – dva kruhy (psi – Jiří Štich 56, feny Ing. Havlát 73).

Vše připraveno – výstava bude jako součást Mysliveckého dne pořádaného OMS ČMMJ Benešov.

Výběr do chovu:

Ing. Braťka, Kalivoda, Fekiač, Rataj + podle potřeby další (dle směrnice členové orgánů KCHČF)

12. Zprávy členů výboru, kronikářka, mezinárodní sekretář,

-            Mgr. Rataj

-            Informoval o žádosti rozhodčího z exteriéru pana Kulhánka z Vepřové o rozšíření aprobace o plemeno český fousek, výbor po projednání souhlasí, za podmínky, že bude hospitovat u zkušených rozhodčích pro plemeno ČF – souhlas zpracuje a odešle Mgr. Rataj

-            přednesl zájem Klubu chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů o spolupráci.

Výbor projednal zájem Klubem chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů spočívající zejména v koordinaci vrcholných akcí, delegaci rozhodčích, možnost vzájemné účasti na vrcholných akcích a schvaluje užší a bližší spolupráci s Klubem chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (všechny hrubosrsté ohaře lze hlásit na MFH a MDrK – ne krátkosrsté maďarské ohaře) – oslovení KCHHaMO zajistí Mgr. Rataj.

- Ing. Pavel Dostál

        - informoval o jednání se zahraničními kluby

        - požaduje prověřit možnost předávání informací z plemenné knihy (možnosti zjistí Mgr. Rataj)

        - Upozorňuje na nutnost dořešit otázku zprostředkovávání štěňat pro zahraniční zájemce,

        - Upozornil na skutečnost, že připravovaný seminář s videokonferencí z USA byl přesunut na rok 2014.

        - Originál písemné korespondence prof. Svoboda v. p. Slimák je u Dostálů.

- Ing. Matěják

        Navrhuje na web oskenování starých zpravodajů – výbor souhlasí.

- Iveta Dočkalová – kronika bude k nahlédnutí na MFH

13. Informace z Dozorčí rady

Pro omluvenou neúčast předsedy DR bod neřešen, čten dopis předsedy DR k nutnosti dořešit Výstavu Protivín 2011.

14. Diskuse a různé

Diskutováno v průběhu k jednotlivým bodům.

 

15. Závěr

Zápis do 15. 6. příští schůze 13. 9. 2013 v Kokorách – program a čas bude upřesněn pozvánkou.

Zapsal:                                                        Ověřili:

Mgr. Jaroslav Rataj                         Ing. Tomáš Morbicer

                                                            Josef Javůrek

DSC_1328.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.