Zápis ze schůze vedení klubu 3.2.2013

Zápis

ze schůze výboru KCHČF dne 3. února 2013

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, Mgr. J. Rataj, Ing. J. Havlát, P. Hermann, Ing. Pavlíková, Ing. Brzkovská, J. Tinka, Ing. Matěják, J. Dostál, J. Hlaváč, Ing. Vent, Mgr. M. Drahota, B. Zdařil, M. Kročák, Ing. P. Horák.

Omluveni: Ing. Matějáková, I. Dočkalová, Ing. P. Dostál – všichni Duo CACIB Brno

Neomluveni: nikdo

1. Zahájení (Morbicer) – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a seznámil s programem dnešního jednání. Všichni přítomni bylo pro to, aby se schůze řídila programem uvedeným na pozvánce, která byla všem doručena. Konstatoval velmi dobrou účast a poblahopřál přítomným jubilantům.

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

 • Jednatel klubu do 15.12.2012 projedná s předsedy poboček vyznamenání pro členy KCHČF včetně hodnocení a zdůvodnění pro udělení vyznamenání – úkol Mgr. Rataj

-          Samostatný bod výborové schůze

 • Přístup k účtu KCHČF - hlavní účet – přístup Ing. Morbicer, Ing. Pavlíková, vedlejší účet – Ing. Pavlíková + pověřená osoba pro klubovou akci současné době Mgr. Rataj – úkol Ing. Morbicer – úkol nesplněn - trvá
  • Zvážit pořádání další speciální výstavy u příležitosti výstavy v Brně 2014 – úkol trvá Ing. Havlát, řešení přesunuto na další jednání, stanovisko CHR, asi nelze předpokládat výběr do chovu – Chovatelská rada nedoporučuje konání další samostatné výstavy – výbor souhlasí a KCHČF nebude pořádat v rámci Evropské výstavy v Brně 2014 další samostatnou výstavu.
  • úkol pro členy výboru KCHČF - vytipovat člověka, který hovoří anglicky a německy, zadat na web stránky a do zpravodaje – úkol Ing. Matějákovi a vytvořit takto podmínky pro funkci mezinárodního sekretáře klubu (název funkce bude upřesněn) – Mgr. Rataj navrhuje pro funkci mezinárodního sekretáře využít jazykových schopností a osobních vazeb Ing. Pavla Dostála – výbor souhlasí – Ing. Pavel Dostál souhlasí. Z toho vyplývá úkol do příští výborové schůze zpracovat statut „mezinárodního sekretáře“ – provede Mgr. Rataj, zveřejnit zřízení funkce a „pověření“ Ing. Dostála na webových stránkách – provede Ing. Matějáková.
   • p. Hermann uvedl, že jsou špatně vyplnění tabulky o výběru do chovu – tabulky nedodaly Východní Čechy, špatně vyplněné tabulky od p. Vysloužila ml. – úkol pro CHR - splněno
   • zaslat stanovisko klubu na titul CACT na ČMKJ – úkol p. Tinka - spněno
   • nutno podepsat smlouvu s fy Largo Computer – úkol Ing. Morbicer, Ing. Matějáková, Mgr. Rataj – splněno smlouva podepsána 28. 1. 2013 do 31. 12. 2016 – za výhodnějších podmínek – pochvala Ing. Matějákové.
   • - předpoklad spuštění nových web stránek 1.12.2012 – úkol Ing. Matějáková - splněno
   • výbor souhlasí s dočasně přístupovými hesly k doméně www.cesky-fousek.cz panu Šťastnému fy Largo Computer – časově omezeno - splněno
   • nabídka na web – stránkách, ve zpravodaji – úkol Ing. Matějákovi - splněno
   • připravit návrh rozpočtu 2013, výsledek hospodaření za rok 2012 – úkol Ing. Pavlíková

-          Samostatný bod výborové schůze - splněno

 • bude aktualizace chovných fen na CHR – úkol CHR do 31.12.2012 - splněno
 • špatná situace v V.linii a VII.linii– nutno znovu prodiskutovat – úkol CHR

-            Samostatný bod výborové schůze – splněno

 • úkol hlavní poradce - vypracovat střednědobý plán chovu ČF

-     Samostatný bod výborové schůze - splněno

 • Dodat spádové schůze – Jihočeská, Severočeská, – úkol předsedové poboček – splněno – schůze dodány – bude zveřejněno na web. stránkách a ve zpravodaji
 • p. Javůrek příprava spádových schůzí dle programu na příští schůzi výboru – úkol p. Javůrek

-          Samostatný bod výborové schůze - splněno

 •      úkol p. Hermann znovu projedná tento článek na CHR v prosinci 2012 a CHR zváží způsob zveřejnění. Protože současný stav výzkumu není schopen říct příčiny vzniku lysivosti (alopecie) – projednáno chovatelskou radou splněno
 • úprava pracovního standartu ČF – vystavování – úkol výbor KCHČF – nesplněno – Ing. Morbicer a p. Tinka stáhnou ve wordu a rozešlou členům výboru – Mgr. Rataj prověří, zda byl pracovní standard odeslán – případné návrhy na změnu budou projednány na příští schůzi.

3. Hodnocení finančního plánu 2012 a návrh finančního plánu 2013 (Pavlíková)

         Ing. Pavlíková seznámila přítomné s plněním finančního plánu za rok 2012. K plánovaným příjmům na rok 2012 byly skutečné příjmy poněkud navýšeny. K plánovaným výdajům na rok 2012 byly skutečné výdaje rovněž vyšší. KCHČF hospodařil v roce 2012 s přebytkem, který však vznikl výhradně platbou členských příspěvků na další budoucí období.

Hospodářský výsledek za rok 2012 byl výborem vzat na vědomí.

 

            Před projednáváním rozpočtu Ing. Pavlíková navrhla pro rok 2013 snížení cestovních náhrad z 5,- Kč za 1 km, na částku 4,- Kč / 1 km.

Schváleno (7 pro, 2 proti)

            Ing. Pavlíková přednesla návrh rozpočtu na rok 2013.

-               Ing. Morbicer navrhl zvýšení cestovného, aby se uhradilo cestovné okresním důvěrníkům při prováděné kontrole chovných jedinců. Návrh nebyl výborem schválen a bylo rozhodnuto nenavyšovat částku na cestovné v roce 2013.

-               Mgr. Rataj navrhl, aby v letošním roce byly náklady spojené s kontrolou chovných jedinců po pobočkách podle okresních důvěrníků monitorovány a podle skutečných nákladů se zvážilo možné financování z vlastních nebo dotačních zdrojů, ale podle ověřené skutečnosti – nikoli paušálně. Výbor souhlasí s monitorováním nákladů spojených s kontrolou chovných jedinců – předsedové poboček předloží monitoring nákladů poboček – podle jednotlivých důvěrníků.

-               Na návrh Mgr. Rataje byla výdajová část rozpočtu na rok 2013 navýšena o částku 15.000,- Kč na MJD 2013.

Po diskuzi byl schválen vyrovnaný rozpočet KCHČF (9 pro, 0/0) s vyrovnanými příjmy a výdaji.

Po diskuzi bylo rozhodnuto o vyslání delegace výboru KCHČF na spádovou schůzi Jihočeské pobočky – místopředseda Javůrek, Ing. Pavlíková a J. Dostál – jedno auto

-          p. Herman prověří u Ing. Přenosilové v Brně možnosti inseminace a skladování spermatu,

-          Ing. Havlát prověří uskladněné sperma u MVDr. Lázničky a vytipuje vhodné feny

 

- předala výpis z výstavního účtu Mgr. Ratajovi

- cestovné Pavlíkové za cestu na 20. let oslav ČMKU Praha - vlak ve výši 321,-Kč - jednomyslně schváleno.

- odsouhlaseno pro p. Berčíka nákup daru k jubileu za 1000,- Kč – zajistí Ing. Morbicer

Navrhla navýšení částky na dar pro p. Rábla o 185,- Kč (původně odsouhlaseno 1500,- Kč a dar stál 1685,- Kč,) jednomyslně schváleno.

 

- v květnu 2013 zaplatit na ČMKJ poplatek dle počtu členů - 1033 členů k 31.12.2012 – provede Ing. Pavlíková

 

4. Stav a situace v řešení TO Botík (Rataj)

Mgr. Rataj informoval výbor KCHČF o telefonické zprávě zpracovatele, který sdělil, že došlo k rozdělení „podání“ na část, která byla odložena a na část, pro kterou bylo Botíkovi sděleno obvinění. Informoval, že proti usnesení o odložení podá po doručení stížnost, o které bude rozhodovat dozorový státní zástupce. Současně uvedl, že požádal vyšetřovatele o zaslání poučení poškozeného v trestním řízení, aby se KCHČF mohl připojit k řízení o náhradě škody.

 

5. Doporučení k dalšímu postupu ve vztahu ke klubu ČF USA (Rataj - Horák)

Mgr. Rataj požádal o dodatečné schválení daru 2 ks Monografií od MVDr. Josefa Kuhna, které byly věnovány prostřednictvím Ricka Sojdy americkému klubu.

Schváleno 9 pro

Následně předáno slovo Ing. Pavlu Horákovi, který informoval o podmínkách spolupráce:

Klubu chovatelů českých fousků byla nabídnuta účast na společném vědeckém projektu organizovaném klubem ČF USA, farmaceutickou společností Pfizer a Corrnelovou Universitou (Ithaca, USA). Cílem projektu je identifikace genů nebo genomových markerů, které jsou asociovány s vybranými fenotypovými znaky a vlastnostmi (chování psů, dysplasie kyčel kloubu a lysivost). Identifikace příčinných genů bude prováděna pomocí celogenomové asociační studie. Výstupem z projektu v případě lysivosti, která KCHČF asi nejvíce zajímá, by měly být identifikované geny, které podmiňují rozvoj tohoto onemocnění. Analýza těchto genů u kandidátů chovu a chovných jedinců by pak doplnila nebo nahradila kontrolu stavu osrstění.

KCHČF by měl zajistit odběr krevních vzorků od 20-30 psů a fen splňujících vybrané parametry (popis exteriéru, výskyt olysání, vzájemná příbuznost atd.). Náklady přímo související s odběrem krve bude hradit KCHČF. Veškeré další náklady (transport vzorků do USA, genetické analýzy atd.) půjdou na vrub ostatních účastníků projektu.

 

Výbor KCHČF schvaluje, aby byla videokonference zajištěna Středočeskou pobočkou, s případným uhrazením spojených nákladů. Jednáním pověřuje Mgr. Rataj, Ing. Havláta, Ing. Dostála a Ing. Horáka a ukládá po video konferenci s klubem USA připravit detailní program projektu a hlavně termíny realizace pro jednání CHR a následně výboru klubu.

 

6. Projednání změny statutu MFH, MDrK (Tinka)

Po diskuzi od projednávání bodu upuštěno, neboť podle stávajících zkušebních řádů se mezinárodní soutěž ohařů, při které je zadáván titul CACIT, musí posuzovat podle Zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského.

Účastníci kvalifikace o MRK zatím nejsou stanoveni.

Pro MFH v Přerově je třeba zajistit alespoň jednu zajímavou cenu – nelze prohlašovat, že žádná cena nebude. Rozhodčí na MFH 4 osoby ze Svč pobočky (zajistí nahlášení Kročák) + 2 rozhodčí ze Slovenska, zbytek Severní a Jižní Morava. P. Hejník ředitel, správcem zkoušek bude p. Suchánek.

         - na kvalifikaci je ještě volná restaurace – obrátit se na Tinku

         - Luděk Fanta Jihočeská pobočka – získal Houskův vůdcovský odznak

         - v souvislosti s tím je nutno doplnit na web, že zájemci se mají obracet na výcvikáře klubu.

         - budou nově schvalovány podmínky přidělování CACT – OMSy mají problémy, pro MFH a MJD byl KCHČF CACT přidělen

         - hledat statut MFH a MDrK

         - Ing. Župka předal hesla na MRK

         - Schůze Slovenského klubu chovatelů českých fousků – žádost o účast

                   Výbor schvaluje účast Pavla Hermana a Josefa Tinky – schváleno cestovné na Slovensko.

            - Příspěvek na web o alopecii – výsledek výzkumu na Slovensku.

 

7. projednání a schválení návrhu na vyznamenání ČMMJ. (Rataj)

Mgr. Rataj informoval, že ke dni konání schůze obdržel návrh na vyznamenání p. Hermana, Suchánka, Jeníka, Krále, Sitty a Zdařila – původně navrhovaný Baroch obdržel předchozí vyznamenání v roce 2009 a nesplňuje tak podmínky. Návrh severočeské a středočeské pobočky byl realizován v loňském roce. Nad rámec návrhu poboček Mgr. Rataj navrhuje, aby byl návrh rozšířen o Ing. Danu Brzkovskou pro její propagaci ČF a přístup k plnění uložených úkolů.

Návrh na vyznamenání jednomyslně schválen a doporučeno do návrhu zahrnout i osoby jihočeské pobočky, budou-li do 15. 2. dodány, a nejpozději do 20. 2. 2013 návrh odeslat ČMMJ.

Poznámka: dne 20.2. 2013 odesláno, Jihočeská pobočka návrh do termínu nedodala. Návrh doručen jednateli až pondělí 25. 2. 2013 a nesplňuje podmínky. Výbor 25. 2. 2013 korespondenčně projednal a rozhodl o vrácení návrhu předsedovi Jihočeské pobočky k přepracování podle přiložených vzorů. Bude-li návrh přepracován a do 28. 2. zaslán jednateli, zajistí jeho dodatečné předání na ČMMJ, pokud ne, lze realizovat až příští rok.

 

8. Stav členské základny 2012 (Brzkovská)

Celkem 1035 členů

         Z Jihočeské pobočky žádné zprávy a požadavky, pouze pan Dědouch jednání všech účastníků moc pozdravuje.

 

9. Zpráva z jednání CHR, kontrola chovných jedinců (psů i fen), zajištění výběrů do chovu

Chovatelská rada se sešla v prosinci 2012 v budově ČMMJ, Praha 4 Lešanská 1176/2A.

Návrh hlavního poradce chovu na webových stránkách uveřejňovat tzv. „čisté karty chovných psů“ tj. bez poznámek určených pro oblastní poradce chovu.

Schváleno: 7 pro, 2 proti a 0 se zdržel hlasování.

Klubová výstava Konopiště 2013

– změna rozhodčího – na místo P. Hermana bude delegován Jiří Štich. Výbor souhlasí.

-   Návrh na určení náhradníků v případě většího počtu psů – Ing. Josef Braťka, Emil Vysloužil ml. – má-li splněny veškeré podmínky a je-li již rozhodčím. Výbor souhlasí.

-   Havlát zajistí výběr do chovu. Výbor souhlasí.

Klubová výstava Uherské Hradiště

-          Rozhodčí Vaňhara + Herman. Výbor souhlasí.

Speciální výstava České Budějovice

-          Rozhodčí Ing. Sobolík, zajistí i provedení výběru do chovu. Výbor souhlasí.

Výběr do chovu na Národní výstavě v Mladé Boleslavi (srpen 2013) – provede Ing. Havlát, Výbor souhlasí.

Návrh na udělení výjimky pro psa Borek z Cmolova pole. Výjimka pouze pro rok 2013 a pouze na 2 krytí v tomto roce. Výbor souhlasí.

Výbor souhlasí s předáním funkce poradce chovu ve Východočeské pobočce, na místo pana Josefa Čeliše bude funkci oblastního poradce chovu zastávat Milan Fekiač.

Hlavní poradce informoval

-          o plánované kontrole chovných fen (garant Pavel Herman)

-          o počtech vrhů v roce 2012 – pouze na základě zpráv poradců (z ČMKJ budou informace až na konci února) z pohledu KCHČF a jednotlivých poboček,

-          o střednědobém plánu chovu, viz příloha č. - Výbor souhlasí a schvaluje střednědobý chovatelský plán KCHČF.

 

10. Spádové schůze – program, podklady pro jednání (zpráva o činnosti klubu, ekonomika,  

Garantem místopředseda Josef Javůrek

-          do 15. 2. 2013 zpracuje a pošle na pobočky zprávu, upozorňuje na nutnost zaslání zpráv příslušných funkcionářů.

-          Do 14 dnů po konání spádové schůze zaslat místopředsedovi zápisy a seznam platících ekonomce a matrikářce, ve stejné době vložit peníze na účet KCHČF. Úkol pro předsedy poboček. NUTNÉ DODRŽET TERMÍNY!!!

 

11. Plán jednání výboru klubu 2013

Mimo již proběhnuvší schůzi 3.2. 2013 Ing. Morbicer navrhuje následující termíny:

26. května 2013 – Perknov – od 10.00 h - zajištěno

13. září 2013 – Kozory (při MFH) – od 10.00 h

24. listopadu 2013 – Perknov – od 10.00 h - zajištěno

Výbor souhlasí.

 

12. Zprávy členů výboru, kronikářka

 

-          Delegace na valnou hromadu ČMKU

-          Delegáti Ing. Pavlíková a Ing. Brzkovská

Výbor souhlasí.

Poznámka: Návrhy na delegáty musely být podány do 10. ledna 2013 a v současné době nelze navrhovat ani delegáty ani náhradníky. ČMKJ však několik náhradníků navrhla – Valná hromada ČMKU není volební.

Tinka

-          žádá o zasílání fotografií fousků s aportem.

-          Zaplatit příspěvek KCHČF na - MFH 2013 OMS Přerov - zaslat do konce dubna 2013

Vent

-          dotaz jak dopadla žádost o povolení výjimky ze zákazu kupírování – K tomu Ing. Morbicer, - žádost byla odeslána, o výsledku jsme zatím nebyli informováni.

Matěják

-          informace o zpravodaji 96 stran

-          distribuce do 15.2 členům

-          žádá posílání fotografií fousků při práci

-          navrhuje vytvoření propagačního letáku pro Natura Viva Lysá nad Labem. Výbor souhlasí – úkol pro Ing. Matějáka, graficky zpracovat

Kročák

-          dotazuje se, zda nečleni KCHČF platí za poskytování servisu. K tomu Ing. Havlát, že mu není známo, že by někdo choval jako nečlen KCHČF. Na to p. Kročák uvedl, že o takových případech ví, ale nebude je jmenovat.

-          K tomu úkol pro Ing. Havláta

-          Prošetřit, zda někdo chová jako nečlen

-          Informovat oblastní poradce o postupu a o nutnosti v případě vystavení doporučení ke krytí ověřit, zda žadatel je vedený v matrice – každý předseda pobočky má přístup do matriky KCHČF.

Rataj

-          Podal zprávu o přípravě výstavy na Konopišti – již byla doručena jedna přihláška. Přislíbena účast z Francie, osloveno Slovensko, Polsko, Holandsko, SRN – rovněž přislíbili účast.

-          Není vyjasněna úhrada za prostor pro výstavu, nejvýše však bude 5.000,- Kč, ale v ceně je již zahrnuta veškerá příprava a úklid areálu. Výstava bude v rámci Mysliveckého dne OMS Benešov.

-          Informoval o doručené nabídce na pořádání klubové výstavy ve Staré Faře v Chržíně asi 20 km severozápadně od Prahy (poblíž Velvar) do 50 psů 2.000,- , nad 50 vystavovaných psů 3.000,- Kč. Výbor bere na vědomí nabídku a momentálně nemá zájem.

 

14. Informace z Dozorčí rady

            Dozorčí rada se sešla v kompletním složení a provedla kontrolu účetnictví, vše je plněno řádně a bez problémů. Kontrolou nebylo zjištěno žádných nedostatků.

 

15. Diskuse a různé

            K jednotlivým bodům diskutováno v rámci řízené diskuze v průběhu celého jednání výboru.

 

15. Závěr

Schůze výboru byla ukončena v 15.10 h

 

16. Mimo projednávání výborové schůze

Následně po ukončení schůze výboru přednesl korespondenčně Mgr. Rataj návrh na to, aby se Ing. Pavel Dostál a Ing. Jaroslav Novotný mohli ucházet o funkci čekatele na rozhodčího z exteriéru českých fousků.

Na základě elektronického hlasování výbor KCHČF souhlasí, aby se oba výše jmenovaní ucházeli o funkci čekatele z exteriéru, za předpokladu, že splňují podmínky stanovené ČMKU.

 

 

Zapsal:                                                                                       Ověřili:

 

Mgr. Jaroslav Rataj                                                                    Ing. Tomáš Morbicer

                                                                                                          Josef Javůrek

13_a_odkarlovasmrku.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.