Zápis ze schůze vedení klubu 25.11.2012

Zápis

ze schůze výboru KCHČF dne 25.11. 2012 - Perknov

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Přítomni: Ing. Morbicer, J. Javůrek, P. Hermann, Ing. Pavlíková, Ing. Brzkovská, J. Tinka, Ing. Matěják, Ing. Matějáková, J. Hlaváč

Omluveni: Mgr. J. Rataj, Ing. J. Havlát, J. Dostál, Mgr. M. Drahota, B. Zdařil, M. Kročák,

I. Dočkalová

Neomluveni: Ing. Vent

 

1. Zahájení

Ing. Morbicer – přivítání členů výboru, členů DR a hostů a seznámil s programem dnešního jednání. Všichni přítomni bylo pro řídit se tímto programem.

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání ze dne 7.9.2012 ( Ing.Morbicer )

 • Jednatel klubu do 15.12.2012 projedná s předsedy poboček vyznamenání pro členy KCHČF včetně hodnocení a zdůvodnění pro udělení vyznamenání – úkol Mgr. Rataj

předán návrh na vyznamenání pro pana Milana Jeníka na III.st. ČMMJ ( součást zápisu) příloha č.2

 • Přístup k účtu KCHČF - hlavní účet – přístup Ing. Morbicer, Ing. Pavlíková, vedlejší účet – Ing. Pavlíková + pověřená osoba pro klubovou akci současné době Mgr. Rataj – úkol Ing. Morbicer
 • Zvážit pořádání další speciální výstavy u příležitosti výstavy v Brně 2014 – úkol trvá Ing. Havlát, řešení přesunuto na další jednání, stanovisko CHR, asi nelze předpokládat výběr do chovu
 • na ČMKJ zkoušky CACIT (do 30.9.) – týká se pouze MFH 2013 pořádán bude ve spolupráci s OMS Přerov 13., 14. a 15. září 2013 – p. Tinka splněno
 • na ČMKJ zkoušky CACT (do 31.10.) - zatím pouze III. ročník MJD 2013 pořádán bude ve spolupráci s OMS Benešov 21. a 22. září 2013 – zámek Jemniště p. Tinka splněno
 • Oslovit předsedy poboček zda mají požadavky na zaštiťování některých regionálních zkoušek KCHČF – termín do 15.10. výbor následně korespondenčním hlasováním rozhodne, které regionální zkoušky zaštítí - splněno

reagovala pouze Jihomoravská a Středočeská pobočka klubu

výbor po změně skladby zkoušek (ZV,LZ, SZVP) souhlasí s pořádáním Jihočeské derby a pověřuje Ing. Brkovskou, aby na ČMKJ potvrdila Jihočeské derby ze strany KCHČF – úkol Ing. Brzkovská

 • Výbor se jednomyslně vyslovil pro zachování stávajícího stavu, kdy na národních, klubových a speciálních výstavách jsou fousci zařazeni podle do tříd podle barevných rázů – (bělouš /hnědák) Informovat v tomto duchu ČMKU. zajistí Rataj - splněno
 • opravit na webových stránkách informaci o výběru do chovu v Českých Budějovicích. Ten se uskuteční v sobotu dne 13. 10. 2012 – garantem je Ing. Sobolík - splněno
 • Výbor projednal návrh žádosti na dotaci, schvaluje podání žádosti o dotaci a to na projekt MFH a MJD 2013. Výbor pověřuje Mgr. Rataje dopracování a podáním žádosti o dotaci nestátní neziskové organizace - splněno
 • p. Hermann – ohledně feny, která absolvovala již 3x ověření vloh. Nebyly systémová kontrola, tím že seto nezapisovalo do PP, bylo možno metodiku obcházet. Stávající úprava to již neumožňuje, p. Hermann telefonicky vyřídil - splněno
 • výbor jednomyslně schvaluje pana Františka Voslaře jako styčného člena mezi KCHČF a vedením holandského klubu českých fousků. Rataj zpracuje patřičný dopis pro holandský klub – splněno. Reakcí holandského klubu na tuto skutečnost byl dopis, ve kterém požadují přímý styk s představiteli našeho klubu, vzhledem k tomu, že kolega Voslář nepracuje v žádném z vrcholových orgánů tamního klubu.

úkol pro členy výboru KCHČF - vytipovat člověka, který hovoří anglicky a německy, zadat na web stránky a do zpravodaje – úkol Ing. Matějákovi a vytvořit takto podmínky pro funkci mezinárodního sekretáře klubu (název funkce bude upřesněn)

 • Požádat Ing. Pavla Dostála a Ing. Pavla Horáka o překlad manuálu – zajistí Mgr. Rataj splněno bude projednání na příští schůzi výboru
 • Ing. Brzkovská, zajistí pohár pro nejlepšího českého fouska a předá jej Ing. Novotnému při MKP a zajistí pohár pro nejlepšího fouska na MKP - splněno

 

3. Klubové výstavy 2013, hodnocení výstav a výběru do chovu 2012 – termíny schváleny ČMKU

Schváleny termíny výstav KV se zadáním titulu KV 8.6. 2013 Konopiště + výběr do chovu

                                         KV bez titulu KV 21.9. Uherské Hradiště + výběr do chovu

                                         SV 6.10. při MPV Č. Budějovice (v neděli) + výběr do chovu

výběr do chovu také 24.8.2013 NV Mladá Boleslav

Upozornění na povinnost zaslat katalog s výsledky pro pořadatele

 

Hodnocení roku 2012 :

 • p. Hermann uvedl, že jsou špatně vyplnění tabulky o výběru do chovu – tabulky nedodaly Východní Čechy, špatně vyplněné tabulky od p. Vysloužila ml. – úkol pro CHR

 

4. Klubové zkoušky a soutěže 2013, úprava statutu klubových memoriálů, hodnocení roku 2012, projednání žádosti ČMKJ – udělování titulů ( Tinka )

 • CACT – v současné pouze titul na zkouškách – ZV, PZ, VZ, FT – dle směrnice ČMKJ . Po diskuzi doporučeno ponechat strukturu zkoušek a zdůraznit faktor excelentního výkonu při práci na poli a nejen I. cena na zkouškách

do 15.12.2012 zaslat stanovisko klubu na titul CACT na ČMKJ – úkol p. Tinka

 

Hodnocení roku 2012 :

 • Klubové zkoušky 2012 – MDrK OMS Olomouc – dobře organizačně zajištěno i zazvěření

Úprava statutu klubových memoriálů – návrh výboru hodnotit podle ZŘ VZ od roku 2013 – posuzovat MDrK a MFH – projednat na spádových schůzích – zpracovat statut podle výsledků spádových schůzí - úkol p. Tinka, Mgr. Rataj

 

Vyslovená obava při konání dvou Memoriálů v jednom roce i jednom měsíci, zdali bude klub schopen zajistit potřebnou finanční podporu (dotace Mze) i dostatečnou účast psů.(viz. účast pouze 2 psů z českých poboček na letošním MDrK). Zařadit k diskuzi tento bod na jednání příštího výboru klubu. – úkol ing. Morbicer

 

Klubové zkoušky na rok 2013 :

 • MFH -OMS Přerov 13.-15.9.2013
 • MJD – OMS Benešov 21.-22.9.2013
 • SVP, LZ – Pohár starosty městyse Brankovice 27.-28.7.2013 – OMS Vyškov
 • Jihočeské derby 10.-11.8.2013 – OMS Písek

 

5. Doporučení k dalšímu postupu ve vztahu ke klubu ČF USA ( Rataj )

- přesunout na další jednání výboru KCHČF

 

 

6. Nové webové stránky klubu – zahájení provozu ( Matějáková )

- web stránky přesunuty na Largo Computer – byla dohodnuta cena na 99,- Kč /měs. bez

DPH, budou zde oba dva weby – starý i nový

- nutno podepsat smlouvu s fy Largo Computer – úkol Ing. Morbicer, Ing. Matějáková, Mgr. Rataj

- předpoklad spuštění nových web stránek 1.12.2012 – úkol Ing. Matějáková

- výbor souhlasí s dočasně přístupovými hesly k doméně www.cesky-fousek.cz panu              

Šťastnému fy Largo Computer – časově omezeno

- návrh - doplnit na přihlášku na OVL a na přihlášku na výběr do chovu – členské číslo člena

- objednáno 50 ks bolo ČF, zaplaceno a uskladněno u Ing. Matějáka – nabídka na web –

stránkách, ve zpravodaji – úkol Ing. Matějákovi

- výbor souhlasí se zaplacením 1 200,- Kč za program na výšivku

- návrh na 3 druhy triček 350,-Kč Francie, 300,- Kč Španělsko – (10,-Kč pro klub z trička),

dodání trička do 1 měsíce – úkol Ing. Matějáková

- žádost Jihomoravské pobočky na finanční příspěvek na dar k životnímu jubileu pro p. Rábla

1 500,- Kč – výbor KCHČF souhlasí

 

7. Stav členské základny ( Brzkovská )

viz příloha č.3

 • poslat stav členů k 31.12.2012 ekonomce klubu – úkol Ing. Brzkovská
 • seznam členů výboru klubu, DR, KK, předsedové poboček – tabulka jméno, příjmení datum nar., adresa – úkol Ing. Brzkovská

 

8. Informace o hospodaření klubu ( Pavlíková)

 • Informace o stav fin. prostředků k 24.11.2012 – pokladna, hlavní účet a vedlejší účet
 • Informace o stavu hospodaření k 30.9.2012
 • Dodáno vyúčtování z MDrK 2012 – OMS Olomouc – ztráta uhrazeno OMS Olomouc
 • Dodáno vyúčtování z MJD 2012 – bez ztráty i zisku
 • Výzva pro účastníky nominace, MRK 2012, MKP 2012 – dotace z klubu
 • připravit návrh rozpočtu 2013, výsledek hospodaření za rok 2012 – úkol Ing. Pavlíková
 • v roce 2012 – cestovné 5,- Kč/km – návrh předsedy ing. Morbicera na rok 2013 – cestovné 4,- Kč/km – otázka k řešení
 • kauza Botík – Policie ČR uznala naše námitky za oprávněné – dnes spis u OSZ ve Zlíně s návrhem na zahájení trestního stíhání

 

9. Zpráva chovatelské rady ( Hermann)

 • 105 chovných psů
 • CHR bude v prosinci 2012 – cestovné na CHR zajistí p. Hermann, poté předá ekonomce
 • 351 narozených štěňat do současné doby
 • bude aktualizace chovných fen na CHR – úkol CHR do 31.12.2012
 • špatná situace v V.linii a VII.linii– nutno znovu prodiskutovat – úkol CHR
 • úkol hlavní poradce - vypracovat střednědobý plán chovu ČF

 

Návrh předsedy klubu podpořit kontrolu chovných jedinců (psů i fen) finančním příspěvkem pobočkám. Možnosti a rozsah zvážit při přípravě rozpočtu 2013.

 

10. Příprava spádových schůzi poboček (Javůrek )

Středočeská pobočka – 3. března 2013, 10 hodin Nepřevázka, restaurace na Statku

Severní Morava – 16.3.2013, 9 hodin, Siladi Podštát

Západní Čechy 3.3.2013, 10 hodin, restaurace u Josefa Merklín u Stodu

Východočeská – 2.3.2013, 9 hodin, restaurace u Vacků, Hradec Králové

Jihomoravská – 9.3.2013, 9 hodin, KD Osičany - Kovalovice

Dodat – Jihočeská, Severočeská, – úkol předsedové poboček

 

p. Javůrek příprava spádových schůzí dle programu na příští schůzi výboru – úkol p. Javůrek

 

11. Příprava Zpravodaje č.1/2013

 • uzávěrka zpravodaje 15.12.2012, vychází zpravodaj 31.1.2013
 • obsah : úvod (Ing. Morbicer), zpráva matrikářky ( Ing. Brzkovská ), adresář klubu ( Ing. Matěják) , zpráva hl. poradce chovu ( Ing. Havlát ), seznam chovných psů ( Ing. Havlát), seznam chovných fen ( p. Hermann), spádové schůze – termíny, plán klubových výstav a zkoušek ( Ing. Havlát, p. Tinka ), výsledky zkoušek po chovných psech ( p. Tinka ), rekapitulace zkoušek ( p. Tinka), výsledky OVL za rok 2012 ( oblastní poradci chovu) , klubové soutěže výcvik, vůdce ( p. Tinka ), klubová soutěž exteriér ( Ing. Havlát ), pozvánky na akce, výsledky ze zkoušek, pozvání na výstavu na Konopiště + propozice a hrazení na pobočný účet ( Mgr. Rataj ), inzerát na tlumočníka – angl. němčina ( Ing. Matěják ), blahopřání, úmrtí, jubilanti 2013 ( Ing. Brzkovská )

 

12. Zprávy členů výboru, kronikářka

Ing. Brzkovská

-          připomínka Ing. Sobolík kontrola osrstění chovných psů a fen – chovatelé nejsou ochotni -

bude odliv chovných jedinců – úkol na CHR, výbor trvá na kontrole všech chovných jedinců

-          Ing. Sobolík žádáme výsledky z výzkumu štěňat, které byly dodány na Slovensko.

     p. Hermann přečetl zprávu výzkumu ze slovenského klubového zpravodaje, přičemž se

     současným stavem byla seznámena CHR, včetně ing. Sobolíka.

     úkol p. Hermann znovu projedná tento článek na CHR v prosinci 2012 a CHR zváží

     způsob zveřejnění. Protože současný stav výzkumu není schopen říct příčiny vzniku

     lysivosti (alopecie) je pro nás v této fázi jediná cesta tj. selekce těchto jedinců z chovu.

     Má ing. Sobolík jiné řešení a proto nechce žádné kontroly?

     Ing.  Morbicer zajistí od Ing. Stanovského článek o výzkumu

-          Jihočeská pobočka nebude pořádat jarní OVL

-          p. Lachout – dotaz, jak dlouho trvá administrativně uchovnění psa – odpověď od

     p. Hermanna do 1 měsíce ( Brok z Vobícek )

-          p. Lachout – Jihočeské derby klub nezrušil – pouze výbor nesouhlasí s udělením titulu CACT, jakmile OMS Písek a Jihočeská pobočka upravila statut – vloženy ZV – výbor nemá námitek

 

p. Tinka

- nominace na MRK 2013 bude upřesněna. Prozatím 3 ČF

- Soutěž o nejpracovitějšího ČF – Hardy z Koblova p. Sikora, Brok z Vobícek p. Staněk,

Týna z Kyjovic p.Tinka, Alan od Bohuňské studánky p. Dědouch, Ara z Blatin p. Kovařík

 

Soutěž o nejúspěšnějšího vůdce ČF – p. Sikora, p. Staněk, p. Kovařík, p. Tinka,

     p. Dědouch

-          kvalifikace 2013 Uherské Hradiště, MRK 2013 – centrum Dolní Němčí

-          uzávěrka klubových soutěží se mění na 15.11 běžného roku

-          úprava pracovního standartu ČF – vystavování – úkol výbor KCHČF

Ing. Morbicer

-          bylo předáno kárné komisi vyúčtování výstavy Protivín 2011 – viz příloha zpráva kárné komise Mgr. Drahoty – příloha č.4

-          návrh - Ing. Morbicer napíše článek do zpravodaje o kauze výstava Protivín 2011 – úkol Ing. Morbicer, ing. Pavlíková

 

p. Javůrek

- výbor pracuje konstruktivně – navrhuje, že by mělo být ohodnocení členů výboru – Ing. Brzkovská, p. Hermann, Ing. Pavlíková, p. Tinka, Ing. Matějáková, Ing. Matěják

- návrh – jedna schůze výboru rozšířená o další členy poboček – v horizontu listopad 2013 – výbor klubu souhlasí – do 30 lidí tkz. bilanční schůze

 

Mgr. Rataj písemné vyjádření omluven

– v souvislosti s Klubovou výstavou 2013 již oslovil při MJD Francouze, dopisem Holanďany a Němce. Navrhuje zaslat pozvání na Slovensko přímo na klub. Dopisem oslovit USA Kanadu a Nový Zéland, Polsko. Návrh udělat konferenci – setkání.

- MDrK – vyúčtování zasláno panem Zbořilem

- MJD 2012 vyúčtování provedeno výsledek 0,-

- na účet KCHČF bude vložena částka 1.900,- Kč za prodej 20 ks monografií

 

13. Informace z Dozorčí rady

- kontrola účtu KCHČF k 31.10.2012 – vše v pořádku, řádně vedené

- při kontrole nejsou všechny výdajové pokladní doklady podepsané statutárním zástupcem

 

14. Diskuse a různé

Diskuse proběhla v rámci jednotlivých bodů.

 

15. Závěr

Příští schůze se koná dne 3.2.2013 v 10 hodin v restauraci U Palánů – místo zajistí p. Javůrek

 

 

 

Zapsala : Eva Pavlíková                                     Zkontroloval a ověřil : Ing. Tomáš Morbicer

 

DSC_9236.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.