Zápis ze schůze vedení klubu 7.9.2012

Zápis ze schůze
výboru KCHČF dne 7. září 2012
v Horce nad Moravou u příležitosti MDrK

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1
Přítomni: Morbicer, Javůrek, Rataj, Pavlíková, Brzkovská, Havlát, Herman, Matěják, Tinka, Dostál, Hlaváč, Matějáková, Dočkalová, Kerda.
Omluveni: Drahota, Vent, Zdařil, Kročák, Sobolík.


1. Zahájení


Ing. Morbicer – přivítání členů výboru, členů DR a hostů

 

2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (Rataj-Morbicer)

 

Připomínky a doplnění zápisu ze schůze výboru 27. 5. 2012 nejsou.

Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu:

- Výbor ukládá předsedům poboček zaslat osoby navrhované na vyznamenání do konce roku (31. 12. 2012) jednateli včetně odůvodnění. Přílohou zápisu č. 2 a 3 bude návrh na vyznamenání zaslaný na ČMMJ a ČMKU, podle kterých budou připraveny návrhy poboček. Přílohy rozeslány, úkol trvá do 31.12.

- Zpráva o jednání spádových schůzí bude zpracována do zpravodaje – zajistí Javůrek – splněno, zpráva byla ve zpravodaji.

- Výbor souhlasí s obesláním neplatičů, provede Ing. Pavlíková do 30. 6. 2012. - splněno.
    Obesláno 258 upozornění neplatičům – z toho se 52% ozvalo a členské příspěvky uhradilo. Ke dni konání schůze je evidováno 121 neplatičů.

- Rataj zašle doklad na 920,- Kč – pohár pro nejlepšího vůdce. – Splněno odesláno.

- zveřejnění úpravy OLV – splněno, zveřejněno ve zpravodaji

– aktualizaci chovných psů provede ve zpravodaji Ing. Havlát - splněno, zveřejněno ve zpravodaji

- Výbor schvaluje nákup propagačního materiálu - projedná a objedná Ing. Matěják
- splněno
Počty: Taška 3.000 Ks předáno na schůzi výboru, bola – 20 Ks prakticky rozebráno – doobjednat 50 ks, knihy Ing. Jar. Dostál – objednáno a dodáno 20 Ks (10 pro potřeby klubu/10 ks na prodej á 300,- Kč)
nesplněno:
pouze samolepky – dolaďuje se s výrobcem barva
- Výbor schvaluje nezveřejňovat příspěvek pana Balaji ve zpravodaji a jednatel zpracuje dopis, který pisateli zašle s odůvodněním, proč nebyl jeho příspěvek zveřejněn ve zpravodaji KCHČF.
Splněno, dopis odeslán – Výbor považuje věc za vyřízenou.
 
- Ing. Morbicer zpracuje panu Bínovi odpověď na oba dopisy – nebude již zveřejněna ve zpravodaji  - splněno

- Výbor schvaluje proplatit pořízení pohárů pro české fousky- zajistí Dostál. splněno.

- výbor souhlasí se zřízením podpisového práva k II. účtu pro ekonomku Stč. pobočky p. Ratajovou a Mgr. Rataje,
- výbor pověřuje Mgr. Rataje, aby v rámci ekonomických možností zajistil delegaci rozhodčích.
    Obojí splněno – podpisové právo pouze Rataj, delegace zajištěna a doručena – delegován jako rozhodčí i p. Dědouch z Jihočeské pobočky.
K tomu úkol Ing. Pavlíkové: zjistí, jak lze zajistit přístup pouze k podúčtu (druhému účtu).

- Naskenovat a poslat rozhodnutí o přidělení dotace Ing. Pavlíkové, nesplněno nešlo oskenovat, požadovaná kopie předána při jednání výboru.

- Výbor pověřuje Mgr. Rataje, aby prověřil na ČMKJ a ČMMJ ochranu názvu MFH pro Memoriál Františka Housky. Projednáno s ČMKJ – není patentová ochrana názvu nelze si vynutit ochranu bez ochranné známky, doporučují jednat s organizátorem Memoriálu Horela.

- Pan Kročák požaduje analyzovat členskou základnu. Nesplněno
Každý předseda má do matriky zřízený svůj přístup a může si kdykoliv cokoliv analyzovat sám podle svých požadavků. Rozbor struktury členské základny bude připraven na spádové schůze v roce 2013.

Výbor zváží pořádání další speciální výstavy u příležitosti výstavy v Brně 2014.

Odeslat na ČMKJ zkoušky CACIT (do 30.9.) – týká se pouze MFH 2013 pořádán bude ve spolupráci s OMS Přerov 13., 14. a 15. září 2013
Odeslat na ČMKJ zkoušky CACT (do 31.10.) - zatím pouze III. ročník MJD 2013 pořádán bude ve spolupráci s OMS Benešov 21. a 22. září 2013 – zámek Jemniště.
K tomu úkol: Oslovit předsedy poboček zda mají požadavky na zaštiťování některých regionálních zkoušek KCHČF – termín do 15. 10. - výbor následně korespondenčním hlasováním rozhodne, které regionální zkoušky bude KCHČF zaštiťovat.

 

3. Projednání žádosti ČMKU (klubové výstavy, bar. rázy, termínový plán 2013 Ing. Havlát)


Výbor se jednomyslně vyslovil pro zachování stávajícího stavu, kdy na národních, klubových a speciálních výstavách jsou fousci zařazeni podle do tříd podle barevných rázů – (bělouš /hnědák) Informovat v tomto duchu ČMKU - zajistí Rataj

Nutno opravit na webových stránkách informaci o výběru do chovu v Českých Budějovicích. Ten se uskuteční v sobotu dne 13. 10. 2012 – garantem je Ing. Sobolík.

Výstavy pro r. 2013
Klubová výstava s titulem KV – 8. 6. 2013 Konopiště – garant Mgr. Rataj
Klubová výstava bez titulu KV – 21. 9. 2013 Uherské Hradiště – při OV
Speciální výstava – 6. 10. 2013 NEDĚLE – MVP České Budějovice
+ samostatný výběr do chovu na NVP v Mladé Boleslavi 24. 8.

Ing. Havlát informoval o zaslaném návrhu na rozhodčí pro mezinárodní a národní výstavy.


Výbor schvaluje pořádání samostatné klubové výstavy se zadáváním titulu klubový vítěz v Kolesech (východočeská pobočka) v roce 2015 a pověřuje Východočeskou pobočku a Františka Kerdu dojednáním podmínek a zajištěním termínu v Kolesech nad Labem u manželů Sůrových. V roce 2014 bude titul klubový vítěz udělován v rámci klubové výstavy na Moravě.

 

4. Informace o řešení vyúčtování výstavy Protivín, (Dostál, Pavlíková)


- Ing. Pavlíková informovala o dopisech, které zaslala z pověření výboru Ing. Sobolíkovi, a o jeho odpovědích (rozeslány před konáním schůze). Ing. Morbicer informoval o dopise a odpovědi Ing. Sobolíka, kterou sám obdržel.
- Dozorčí rada považuje za nezbytné dát do pořádku ty doklady, které jsou předány. Nelze přijmout za správnou fakturu od firmy, která v době vystavení faktury rok neexistovala. Ing. Pavlíková upozornila na nesprávnost faktury na údržbu trávníku, kdy je služba fakturována 20% DPH.
- Po diskuzi výbor rozhodl předat kárné komisi k projednání vyúčtování Protivínské výstavy. Morbicer a Rataj zformulují zadání pro KK.

 

5. Informace o kauze Botík (Rataj – informace z TŘ)


V červenci telefonicky dotazován policista Pokorný, údajně zaslal již dne 8. června tohoto roku dopis na adresu Jungmannova 25, Praha 1, aby si ověřil, jak nám funguje doručování, a odmítl dopis zaslat jednateli elektronicky. Následně kontaktován jeho vedoucího a na základě jeho pokynu byl dopis, který nám, jak bylo později zjištěno, nebyl nikdy poštou zaslán, elektronicky doručen. Na položené otázky byly zpracovány kompletní odpovědi a policejní orgán byl upozorněn na to, že jím položené otázky již zodpověděla ve své zprávě Ing. Pavlíková. Zprávu jsem zaslal jak policii, tak i dozorujícímu státnímu zástupci.
Zda bude zahájeno trestní stíhání, se nedá odhadovat.

 

6. Zpráva o návštěvě p. Ricka Sojdy z USA (v případě dostatku času prezentace)


Prezentace z důvodu nedostatku času (zdržení v předchozích bodech) neprovedena – bude na příští schůzi.
Úkol: Požádat Ing. Pavla Dostála a Ing. Pavla Horáka o překlad manuálu – zajistí Rataj

 

7. Příprava zajištění MDrK – Ing. Morbicer


Vše je připraveno a zajištěno, nutno zajistit pro HALALI fotografie z průběhu MDrK, aby bylo patrné vystavení reklamních panelů Halali pojišťovny.

 

8. Zpráva o přípravě MJD – Rataj


Dotace na MJD– bude převedena na druhý účet
přihlášeno zatím pouze 14 psů, nelze vzít víc než 20 psů – vše zajištěno.

 

9. Projednání žádosti o dotaci


Výbor projednal návrh žádosti na dotaci NNO, schvaluje podání žádosti o dotaci na MZe to na projekt MFH a MJD 2013.
Výbor pověřuje Mgr. Rataje dopracování a podáním žádosti o dotaci nestátní neziskové organizace.

 

10. Zprávy členů výboru, správce webových stránek, kronikářka

 

Morbicer – podal zprávu o MRK, kde byl jako vrchní rozhodčí. Tři fousci se kvalifikovali na MKP. Nejlepší fousek (vůdce Ing. Jaroslav Novotný) nedostal pohár.
úkol pro Ing. Brzkovskou, zajistí pohár pro nejlepšího českého fouska a předá jej Ing. Novotnému při MKP a zajistí pohár pro nejlepšího fouska na MKP.
Javůrek – nemá nic, pouze konstatuje, že na jím zveřejněnou zprávu nebyla žádná odezva ani žádná negativní reakce.
Matěják – termíny zpravodaje se budou řešit na poslední schůzi výboru KCHČF.
Matějáková – prověří možnost umístění webových stránek k jinému správci – a osloví Largo na možné jednání o slevě.
Hermann – ohledně feny, která absolvovala již 3x ověření vloh. Nebyla systémová kontrola, tím, že se to nezapisovalo do PP, bylo možno metodiku obcházet. Stávající úprava to již neumožňuje. Majiteli feny se napíše dopis, že již nemůže OLV absolvovat.
Pavlíková – požaduje placení do konce roku 2012 na rok 2013,
-    Navrhuje pak znovu obeslat neplatiče a ti co nezaplatí do 30. 6. 2013 přeřadit do neaktivních
-    Hodnotí kladně posílání upomínek, řada lidí se omluvilo a zaplatilo, u zemřelých se zjistilo úmrtí a podobně.
-    Navrhuje a výbor souhlasí, vyřadit přihlášky, pokud člen do půl roku nezaplatí.
-    Podala informaci o stavu finančních prostředků KCHČF
-    Za leden až srpen je zisk
-    Uhradila fakturu pana MVDr. Lázničky
-    O příspěvek na nominaci na MRK, na MRK a MKP je nutno ekonomku požádat, bude vyplácen pouze na základě podané žádosti.
-    Z rozhodnutí výboru se dává příspěvek pouze vůdci, který je členem KCHČF.
Havlát – navrhuje najít zápis výboru, kde je řešeno kolik inseminačních jednotek MVDr. Láznička má a po kterých psech. Nyní zaplacen Dar z Tiské hájenky 2008 až 2011.
-    Bude kontaktovat Dr. Tůmu, jak dopadla jím zamýšlená inseminace
-    Evidováno 106 chovných psů – 3 psi vyřazeni.
Tinka – nic již nemá – CACIT a CACT zkoušky se vyřešily, zbytek bude elektronicky.
Brzkovská – zpráva matrikářky – viz písemná příloha č. 2
-    Od počátku roku 63 nových členů
-    V současné době 1003 členů
Rataj – nic na doplnění

Výbor jednomyslně schvaluje pana Františka Voslaře jako kontaktního člena mezi KCHČF a vedením holandského klubu českých fousků. Rataj zpracuje patřičný dopis pro holandský klub.

 

11. Informace z Dozorčí rady


Dozorčí rada se sešla (pouze Dostál a Hlaváč, neboť Vent se omluvil) během schůze výboru KCHČF. Provedla kontrolu dokladů, agenda vedena řádně a v pořádku, na účtu a v pokladně jsou deklarované finanční prostředky.
Předáním Protivínské výstavy k vyřešení Kárné komisi KCHČF považuje věc pro výbor a dozorčí radu za uzavřenou.

 

12. Diskuse a různé


V průběhu k jednotlivým bodům

 

13. Závěr

 

Příští výborová schůze se uskuteční v neděli dne 25. 11. 2012 v Perknově – budou elektronicky poslány pozvánky s programem.

 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

 

Ověřili:

Ing. Tomáš Morbicer                                                                      Josef Javůrek

DSC_0676.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.