Zápis ze schůze vedení klubu 27.11.2011

Zápis ze

schůze výboru KCHČF dne 27. listopadu 2011

 

Účast: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Omluven p. Zdařil

 

Zahájení v 11.30 h po ukončení schůze chovatelské rady

Ing. Morbicer – přivítání členů výboru, oblastních poradců a hostů, upozorňuje do budoucna zvážit společné jednání chovatelské rady a výboru KCHČF pro časovou náročnost společné schůze.

 

Kontrola zápisu posledního jednání výboru klubu a plnění úkolů

 

- Ing. Pavlíková požaduje zaslání smlouvy o matrice s klubem Krátkosrstý ohař  –  peníze jsou už na účtu - provedeno.

- Ing. Morbicer požaduje zaslání oskenovaných stanov s razítkem MV - provedeno

- Rataj zpracuje uznání dluhu, které se zašle Tinkovi, který je nechá podepsat Botíka při předání účetnictví. Dlužná částka podle podkladů Ing. Pavlíkové 39.938,- Kč. Současně bude zasláno i předsedovi KK Mgr. Drahotovi k přijetí opatření. Provedeno – Botík nekomunikuje – zpracovat a podat TO - provedeno

- Domluveno, že Rataj jako jednatel KCHČF oprávněný jménem klubu jednat osloví správce webu, podle faktury, kterou mu zašle Matěják a domluví předání ovládacích klíčů ke stránkám bez pana Lachouta. Provedeno – klíče předány – odsouhlaseno, že stránky bude spravovat Ing. Matějáková - elektronicky

- Ekonomka bude na každém výboru předkládat a seznamovat členy výboru s příjmovými a výdajovými doklady, zpráva bude přílohou zápisu.

- Na výbor 27. 11. 2011 připraví ekonomka přehled plnění rozpočtu na z 2011 a návrh rozpočtu na r. 2012.

- Mgr. Rataj - zašle stanovisko KCHČF ČMKU – provedeno.

- Pavel Herman zpracuje seznam chovných fen a doporučuje se provádět kontrolu na spádových schůzích, jinak prostřednictví okresních důvěrníků.

- Udělení výjimky pro fenu pana Bařtipána a pana Kučeru – starší věk při ověření vloh. – Informovat chovatele bude jednatel KCHČF – provedeno.

- Úprava žádosti na MZe – žádat dotaci pouze na MDrK a MJD – ne ověření vloh a navýšit požadavek. Provedeno – žádost předána na MZe 29.9. 2011.

- Metodika ověření vloh – nutno ujednotit posuzování v rámci poboček – materiál zpracovaný Středočeskou pobočkou nutno rozeslat všem členům výboru a projedná se na příští výborové schůzi. Rozesláno všem členům výboru a všem oblastním poradcům.

- Ukládá prověřit statut MFH a MDrK, zda umožňuje, aby pes, který obdrží 0, nemohl pokračovat. Momentálně nelze prověřit, zaúkolována paní Doubková z ČMKJ – hledají se složky po stěhování – bude informovat.

- Výběr finančních prostředků za výběr do chovu na výstavě v Litoměřicích, kde se výběr do chovu uskutečnil. Zajištěno – výběru se účastnila i p. Brzkovská, čtyři noví členové, jinak všichni byli členy KCHČF.

- Ing. Kalivoda a Ing. Havlát domluvit 100,- Kč za psa v Chomutově – provedeno, podle propozic, které byli zaslány ke kontrole, bude cena startovného na KV o 100,- Kč dražší.

ŘEŠENA otázka Kronik KCHČF, MFH a MDrK.

Kronika KCHČF – v současné době u Ing. Pavlíkové spojila se s p. Ivetou Dočkalovou, které se kronika předá a bude společně s p. Hermanem jezdit na jednání výboru. Mgr. Rataj – jí zašle zápisy z jednání výboru KCHČF

Kronika MDrK – v současné době u p. Drahoty, - předá na Severomoravskou pobočku – příští MDrK v Olomouci.

Kronika MFH chybí údajně předána p. Šimarovi a OMS Kroměříž, Kronika zatím nenalezena projednáno s Ing. Sobolíkem do 31. 12. 2011 sdělí stanovisko.

 

Stav předání funkcí členů výboru po konferenci klubu

- 4.10. 2011 předány ovládací klíče k webovým stránkám (blíže zpráva webmastra).

- u předání funkce ekonoma nedošlo ke změně - Botík nekomunikuje (podáno TO blíže ve zprávě Mgr. Rataj).

 

 

Ekonomická a finanční situace klubu – Ing. Pavlíková

- Podepsána smlouva na štěňata na Slovensko, které dodával Uchytil, doručeno po roce. Uchytil dodal s ročním zpožděním – prakticky po roce.

- Podepsána smlouva na dodávku krmiv s fy Anka – dodávka krmiv na Jihočeský pohár 2011.

- Informace o stavu finančních prostředků na účtu a v pokladně.

- účetnictví vedeno od dubna leden až březen (konec) chybí.

- bližší podrobnosti ve zprávě ekonoma, příloha č. 2 zápisu.

 

Problém se zahraničními členy při převodu z Eura velká ztráta pro KCHČF. Na návrh ekonomky odsouhlaseno, že členský příspěvek pro zahraniční členy bude činit 20,- EURO.

 

Návrh rozpočtu pro rok 2012.

Předběžný návrh rozpočtu na r. 2012  

Rozpočet bude projednán na schůzi výboru 5. 2. 2012.

 

Vyúčtování výstavy Protivín nedostatečné, více DR – provedla kontrolu.

Neidentifikovatelná platba bude vrácena zpět na účet odesilatele. Výbor souhlasí s návrhem.

- Proplacení účtenky Ing. Havlátovi – cena MKP – 1690,- Kč. Výbor souhlasí s návrhem na proplacení.

 

- Výbor souhlasí s proplacením nákladů chovatelské rady za rok 2010, které měl provést bývalý ekonom Botík.

- Ekonomka požaduje zaslání kopií dokladů z MJD – nutné k evidenci dotace, zajistí Rataj.

- Čten pochvalný dopis od člena KCHČF – Františka Kerdy.

- Ekonomka požaduje zasílání prezenční listiny a zápisů z chovatelské rady

- Upozornila na nutnost hlásit předem nákupy a výdaje.

 

Informace k případu Botík (Mgr. Rataj)

- informace Botík

- Botíkovi zaslány výzvy a el. adresu, bez reakce,

- p. Drahota zmocněn k předání uznání dluhu – Botík převzal, nepodepsal ani nezaslal jednateli.

- po té zpracováno a podáno TO, následně výslech na SKPV  Praha I – TO předáno na Moravu – Zlínský kraj. Telefonicky v pátek (25.11. t.r.) zjištěno – zpracovává SKPV Zlín p. Pokorný tel. 974 666 493, pod č.j. 61495/2011. Materiál mu byl doručen teprve ve čtvrtek 24.11. t.r. – teprve se seznamuje se spisem.

Žádost o doplnění předána jak ekonomce, tak předsedovi a místopředsedovi.

p. Drahota požádal o úhradu cestovních nákladů Brno – Vlčková  – Zlín - Brno - 190 km. Výbor souhlasí s proplacením nákladů.

 

Hodnocení a vyúčtování klubové výstavy Protivín 2011 (Ing. Sobolík)

účastno 220 fousků, výstava se povedla.

Příjem 125.590,- Kč zbytek 154,- Kč.

K tomu diskuze a zpráva předsedy DR.

Ing. Sobolík uvedl, že se hodlá soudit s městem Protivín, že slíbilo vyčištění pozemku a neprovedlo.

 

Předáno slovo předsedovi DR

- nejsou cesťáky – pouze účty na benzín to není daňově uznatelný náklad, podle smlouvy mělo zajistit vyčištění pozemku město – faktura jinému subjektu za 30.000, Kč (dvě faktury), vloženy faktury jiných subjektů.  Nejsou přehledy o první a druhé uzávěrce – pouze příjem výstavy. Nutno dopracovat a doplnit do příští výborové schůze.

 

K tomu Mgr. Rataj uvedl, že má informaci, že člen středočeské pobočky Miroslav Šlejmar omylem zaplatil na účet výstavy i členský příspěvek ve výši 200,- Kč na rok 2011 – placeno bankovním převodem.

Ing. Sobolík uvedl, že je to možné – požaduje poslat informaci a situaci prověří.

 

Dále Mgr. Rataj uvedl, že je malý zbytek z této výstavy, neboť z ostatních výstav obdrží KCHČF 100,- Kč na každého vystaveného ČF, zde bylo 220 ČF – což by obnášelo zisk pro klub 22.000,- Kč.

K tomu Ing. Sobolík uvedl, že pan Rataj nic nevycvičil. Po upozornění Ing. Havláta, že toto není předmětem diskuze a že ekonomický výsledek výstavy je opravdu žalostný a výstavy se dělají proto, aby na nich klub něco vydělal, Ing. Sobolík se slovy, že na jednání nepatří, opustil jednací místnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubový zpravodaj č. 2/2011, příprava vydání č. 1/2012

 

Klubový zpravodaj 2/11 – velmi dobrá úroveň velmi příznivá cena.

 

Zpravodaj 1/2012

Do 15.12. 2011 – uzávěrka příspěvků, do 31.1. 2012 vytištění – do 5. 2. 2012 distribuce – pouze souborům členů „aktivní“ a „přihlášky“.

Obsah:

Úvodní slovo – Morbicer

Zkrácená verze zápisů výboru a chovatelské rady – výbor Rataj, chov. rada Herman

Zpráva matrikářky

Zpráva ověření vloh – souhrnná

Sezam chovných psů

Adresáře

Spádové schůze

Dopisy p. Bíny, odpověď Ing. Morbicera, dopis p. Kerdy

Poháry a soutěže

 

- Nálepky – A4 cena 20-30,- Kč – projedná se v únoru

Potřeba objednat tašky KCHČF

 

Webové stránky klubu – Ing. Matějáková

Viz obsáhlá písemná zpráva v příloze.

Zaplacena doména, v září předány ovládací klíče. Ing. Matějáková postupně upravuje podle možností systému vzhled stránek.

Nastínila možnost převodu stránek na jinou verzi – podle možností – viz její zpráva.

Výbor souhlasí s postupem Ing. Matějákové.

 

 

Zpráva poradce chovu – Ing. Havlát

Nutno zajistit dopisem změnu KV bez KV na Unii – bude to Chomutov 12.5. 2012 a ne České Budějovice – provede Rataj

Drobné nedostatky v seznamu chovných fen – do spádovek bude vyřešeno.

Seznam chovných psů

Vše, co bylo narozeno roce 2001 ze seznamu vyřazeno. Psi vrženi v roce 2002 zváženo a probráno. Nově zařazeno 17 psů.

Ke dni 25.11. 2011 bylo narozeno 433 štěňat ČF z 78 vrhů. Lze do konce roku ještě nějaké vrhy očekávat, ale loňský stav nebude dosažen.

Chovatelská rada projednala a vyslovila souhlas s navrženou metodikou ověřování vloh.

Střednědobá koncepce chovu bude do příštího výboru.

 

Členská základna, zahraniční členové, počet členů 2011, čl. příspěvky – Bc. Brzkovská

Viz podrobná písemná zpráva v příloze č.

Celkem 106 nových členů za rok 2011

Rekapitulace zahraničních členů.

Stav matriky k 26.11. 2011

Aktivní 1071

Neaktivní (platba do konce r. 2010) 103

Vyřazení (platba do konce r. 2009, zemř., st. přihlášky) 127

Přihlášení 19

Zjištěni majitelé chovných psů, kteří nejsou členy klubu Hájek JČ, Klika JM, Masár JM, Ing. Pitrová JČ, Volf P. StČ, Zeibert JM.

 

Zhodnocení MFH a MJD

Ing. Morbicer pozitivně zhodnotil MFH, jak po organizační stránce, tak z pohledu přehledu ekonomických výsledků. Severočeská pobočka se toho zhostila velmi odpovědně, a proto zaslouží poděkování.

Mgr. Rataj – MJD organizačně na velmi dobré úrovni poděkování OMS Kutná Hora a p. Barochovi. Vítězství Ing. Novotný se psem Brok z Lovčických tarasů. Ekonomický výsledek příloha č.

– v žádosti o dotaci na r. 2012 požádáno o zvýšení příspěvku.

p. Kročák vyzdvihl práci pana Lukáše Fanty a členů jeho rodiny. Poděkoval za možnost uspořádání, ale více pro to hlasovat nebude.

 

Zprávy dalších funkcionářů KCHČF

Ing. Morbicer

3.3. 2012 schůze slovenského klubu doporučuje delegaci KCHČF

Herman, Hlaváč, Tinka Vysloužil –

Výborem jednomyslně schváleno a schválen cesťák pouze pro jedno auto – společná doprava.

Přednesl návrh na udělení vyznamenání a čestných uznání.

Výborem schváleno pobočky do 5.2. 2012 zašlou předsedovi KCHČF návrhy na myslivecká vyznamenání a čestná uznání KCHČF.

- Výbor projednal a po drobné úpravě schválil metodiku ověřování vloh příloha č.

 

Javůrek

Předložil k projednání žádost p. Fekiače k zařazení do seznamu čekatelů na rozhodčí z exteriéru pro plemeno ČF.

Výborem jednomyslně schváleno.

 

Mgr. Rataj

- informace Valná hromada ČMKJ

         - bude doručen zápis – bude zaslán jako příloha č.

         - redakce časopisu Myslivost – dojednána koordinace článků o ČF – bude zasíláno ne cenzura, ale aby okamžitě vyšla i reakce klubu (např. Porubský a jeho úvaha nad kupírováním a doporučení nekupírovat – naopak stanovisko KCHČF je kupírovat i za cenu výjimky – zdravotní stav psů, atd.)

         - s Ing. Kasinou diskutována možnost webových stránek – jako je OMS – možnost vedení stránek projedná Ing. Matějáková

- doručeno schválení výstav + dvě výstavy na rok 2013 – navíc – dojednat navrhuji Havlát a Hermann – Schváleno výborem

- ověření vloh – pes v majetku Ing. Porubského (není člen KCHČF) – má informaci od pana Zdařila – pes měl přímo katastrofální hledání, může potvrdit písemným dobrozdáním. Na povahu již pes nešel. Následně absolvoval OLV ve Východočeské pobočce – vše vyřeší schválená metodika.

- ověření vloh odeslal jsem již po OLV Severomoravské pobočky a Západočeské pobočky – omluva, měl jsem připraveno na schůzi při MFH, ale nedošlo na to. Zatím nedodala pouze jihočeská pobočka. Ostatní vše v pořádku. ZČ a SM možno dořešit. Proč nedodala JČ???

I bez jihočeské pobočky splňujeme podmínky pro čerpání dotace a nebudeme nic vracet – vyhodnocení na MZE zajistí a odešle.

- nabídky na pořádání výstav – nutno řešit v předstihu,

- nabídky na umístění reklamních bannerů na stránky – malá rentabilita

- oslovení sponzoři 0

- adresáře – jak do zpravodaje a na web

- pochvala Ing. Matějáková – postupně modernizuje stránky – patrné to co dříve chybělo, vlastní invence – projevuje se nevhodnost zvoleného systému stránek.

 

p. Tinka

Klubové akce na r 2012 zajištěny a včas odeslány

Do letošní kvalifikace na MRK by mělo postoupit nejméně 5 fousků + 1pětisetbodový (nemá zatím tabulku).

Po úspěchu na MRK, uspěli fousci i na MKP, kde obsadili 4, 5, a 6 místo, hned za třemi vítěznými psy ze Slovenska. Fousek, který se umístil na 6. místě, měl největší počet bodů.

 

Vystoupení zástupce DR

Ke kontrole Protivínské výstavy se již vyjadřoval.

Jinak kontrola bez hrubých závad, s výjimkou nekompletního účetnictví. Doporučuje vyrovnaný rozpočet

Zpráva předsedy dozorčí rady bude po dohodě s předsedou DR zaslána samostatně.

 

KK Mgr. Drahota - Nic

 

p. Kročák - Nic

 

Schválení nákladů na telefon,

 

Příští výbor 5. února 2012 10.00 h v Perknově.

 

Zapsal                                                                                Ověřili

Mgr. Rataj                                                                         Ing. Morbicer

                                                                                         Josef Javůrek

100_7604.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.