Zápis ze schůze vedení klubu 5.2.2012

Zápis

Ze schůze výboru KCHČF

Dne 5. února 2012 v Perknově

 

 

1.   Zahájení

Provedl předseda Ing. Morbicer, přivítal přítomné.

 

Účast dle prezenční listiny – příloha zápisu č. 1

Omluveni: Ing. Vent – zahraniční dovolená, Iveta Dočekalová - Duo CACIB Brno,

 

Omluva Mgr. Rataje p. Kročákovi za neodeslání pozvánky na schůzi výboru, řešeno jednak prostřednictvím pana Ing. Venta e-mailem a osobním telefonickým pozváním pana Kročáka, nicméně pozvánka odeslána poštou nebyla. Pan Kročák byl přítomen. Výbor souhlasí se zakoupením známek a zasílání materiálů panu Kročákovi poštou pouze v oznámkované obálce.

 

Program schůze schválen podle rozeslané pozvánky beze změn.

 

2.   Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek k zápisu.

 

Kontrola úkolů

 

- Ekonomka požaduje zaslání kopií dokladů z MJD – nutné k evidenci dotace, zajistí Rataj. - provedeno

- Ekonomka požaduje zasílání prezenční listiny a zápisů z chovatelské rady – trvalý úkol bude sledováno pněné vždy po CHR

Zpravodaj 1/2012

Do 15. 12. 2011 – uzávěrka příspěvků, do 31. 1. 2012 vytištění – do 5. 2. 2012 distribuce – pouze souborům členů „aktivní“ a „přihlášky“

Nutno zajistit dopisem změnu KV bez KV na Unii – bude to Chomutov 12. 5. 2012 a ne České Budějovice – provede Rataj - provedeno

 

Kronika MFH

p. Hlaváč opakovaně jednal na OMS, kontaktován Ing. Sobolík, prý to někde položil, nic ale nebylo nalezeno kronika MFH není.

 

Není vyloučeno, že tato kronika může být na dopsání u pana Čeliše, měl přehled o dění na memoriálech. Jaroslav Dostál projedná s panem Čelišem, zda by nemohl mít informace o kronice MFH. P. Dostál projedná do příští schůze.

 

3.   Vyhodnocení finančního plánu za rok 2011

 

Zpráva ekonoma bude zveřejněna ve zpravodaji č. 2/2012 – příloha č. 5.

 

 

 

 

 

4.   Projednání nálezu DR KCHČF – vyúčtování výstavy Protivín 2011

 

Závažné nedostatky zjištěné DR při vyúčtování Protivínské výstavy nebyly do konání schůze dne 5. 2. 2012 odstraněny.

Oslovení společnosti Lesy Tábor (dodání krmiva) a firmy Jiří Brůžek, Protivín (údržba pozemku) dopis zpracuje Mgr. Rataj, o faktické údaje (čísla faktur, částky předmět zdanitelného plnění atd.) doplní a odešle subjektům Ing. Pavlíková

Ing. Pavlíková zpracuje dopis, kterým bude informován o učiněných opatřeních Ing. Sobolík a opět se vyzve ke zjednání nápravy (doplnění cesťáků – nikoliv lístky z benzínky atd.) Bude všem stanoven termín do konce měsíce března (31. 3. 2012)

K tomu Ing Havlát uvedl, že tohle se nedělá, honíme každou korunu a tady utíkají takové peníze, ale mělo se to vyřešit za přítomnosti Ing. Sobolíka při minulém výboru.

Na to jednomyslně schváleno opatření výboru:

Do budoucna se každá samostatná akce, která nebude realizována ve spolupráci s příslušným OMS, bude provádět zásadně prostřednictvím samostatného klubového účtu a podle ekonomických pravidel klubu.

 

Příspěvek na schválené akce (Pohár starosty městyse Brankovice a Jihočeské derby) ve výši 2.000,- Kč bude poskytnut výhradně proti předání hodnověrného dokladu (zakoupení pohárů, náklad na pořízení zvěře, zapůjčení honitby atd.).

 

5.   Finanční plán 2012

Předložen rozpočet KCHČF na r. 2012 – vyrovnaný rozpočet.

Každý výbor bude prováděno vyhodnocování plnění finančního plánu a cílem udržet vyrovnaný rozpočet.

Jednomyslně schváleno

 

(stav kauzy Botík)

Ing. Pavlíková okopírovala požadované doklady, předala předsedovi, místopředsedovi a jednateli. Na PČR zašle sama s dovětkem, že kopie souhlasí s originálem. Mgr. Rataj odešle požadované zápisy. Trestní stíhání doposud nebylo zahájeno.

 

6.   Členská základna k 31. 12. 2011

Zpráva matrikářky příloha č. 7

K 31. 12. 2011

Aktivní členové     1 081 členů

Neaktivní členové 99 členů

Vyřazení členové   126 členů

Přihlášky               16 členů

Schválení noví členové

Celkový počet členů KCHČF 1.097 členů

 

Ing. Pavlíková připomněla možnost platby příspěvku na spádových schůzích na období 1-3 roky. Za pobočku oprávněná osoba (předseda, ekonom atd.) zpracuje se seznam, který bude obsahovat:

Jméno člena, číslo legitimace (číslo člena), roky na které platí, a zaplacenou částku.

Předseda pobočky nebo pověřený člen výboru pobočky zašle seznam e-mailem ekonomce a matrikářce. Provede vyúčtování spádové schůze o náklady (např. nákup poháru pro nejlepšího vůdce, psa atd.), které zašle ekonomce a zbylou finanční částku vloží na účet KCHČF. Doklady na vyúčtování spádové schůze se předají ekonomce. Platba se převede na účet KCHČF do 14 dnů po konání spádové schůze.

Matrikářka pošle štítky Severočeské pobočce, jinak se pozvánky rozesílat nebudou. Chce-li pobočka, tak pouze na vlastní náklady, s výjimkou Severočeské pobočky, jejíž předseda si již zakoupil poštovní známky.

 

Členové, kteří v roce 2010 nemají zaplaceno, se převedou do vyřazených členů, členové, kteří nemají zaplaceno na r. 2011, se převedou do neaktivních členů.

 

7.   Příprava a zajištění Spádových schůzi poboček

Materiál na spádové schůze připraví a rozešle místopředseda p. Josef Javůrek všem předsedům poboček a členů výboru KCHČF na vědomí – termín do 15. 2. 2012

Vycházet z počtu 466 štěňat

Zprávu hlavního poradce rozešle oblastním poradcům Ing. Havlát.

Zápisy ze spádových schůzí zaslat místopředsedovi, který je vyhodnotí a podá zprávu na výboru.

 

8.   Seznamy chovných psů a fen a jejich kontrola

Zpráva hl. poradce, příloha č. 8

118 chovných psů spravuje Ing. Havlát

seznam chovných fen spravuje Pavel Herman

Kontroly všech chovných jedinců nejpozději do 15. dubna

Informace o stavu chovných fen po pobočkách.

Čten dopis na ČMKJ – kupírování prutů. KCHČF žádá, aby MZe dojednalo výjimku pro české fousky (obdobně jako SRN pro své krátkosrsté ohaře), aby mohli mír čeští fousci nadále kupírované pruty.

 

9.   Zajištění klubových výstav a výběrů do chovu v roce 2012

 

- Klubová s titulem „Klubový vítěz“ 9. 6. 2012 OMS Olomouc

                   Rozhodčí Pavel Herman (zajistí poháry po dohodě s pořadateli) + jako druhý Ing. Sobolík

         Výběr do chovu p. Vysloužil, + zajistí dva další členy komise podle usnesení výboru z 27. 11. 2011

 

- Klubová bez titulu Klubový vítěz – 12. 5. 2012 OMS Chomutov

                   Rozhodčí Ing. Josef Braťka (zajistí poháry po dohodě s pořadateli) + jako druhý p. Jiří Štich (bude vyrozuměn pořadateli podle počtu přihlášených psů)

         Výběr do chovu p. Ing. Jiří Kalivoda, +  p. Kročák a Ing. Vent, případně si zajistí dva další členy komise podle usnesení výboru z 27. 11. 2011

 

- Speciální výstava 2 .6. 2012 Milovice u Hořic v Podkrkonoší.

Rozhodčí Ing. Jaroslav Havlát (zajistí poháry po dohodě s pořadateli)+ jako druhý František Máslo

         Výběr do chovu p. Fekiač (garant), + Javůrek a Ing. Pavlíková (případně zajistí dva další členy komise podle usnesení výboru z 27. 11. 2011)

 

- výběr do chovu – 14. 10. 2012  při mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích

         Výběr do chovu p. Ing. Sobolík, + zajistí dva další členy komise podle usnesení výboru z 27. 11. 2011.

Výbor schvaluje

 

 

10. Zajištění klubových akcí (MDrK, MJD a klubové zkoušky) v roce 2012

- MDrK – 8. - 9. 9. 2012 – dohoda s OMS Olomouc – místo konání Horka u Olomouce,

Bude potřeba spíše nakoupit zvěř. Garant p. Nastoupil. Přihlášky do 31.7. pan Tinka – pouze 20 psů

Pes, který obdrží „0“ končí (jako na VZ) – jednomyslně schváleno

 

- MJD – 29. - 30. září 2012 – otevřeno pro všechna plemena (možno až 24 psů). Zkouší se podle ZŘ pro VZ ohařů.

Účast podle data zaevidování přihlášek.

Garant Mgr. Rataj, Miloš Vinklárek – předseda KK OMS Praha východ.

 

- Pohár starosty Brankovice

Garant p. Hlaváč

 

- Jihočeské derby

Garant Ing. Sobolík

 

O příspěvku na MJD a MDrK se rozhodne podle přiznané dotace.

 

 

11. Projednání pořádání výstav v roce 2013

 

Klubová výstava s titulem "Klubový vítěz 2013" – 8. 6. 2013 Konopiště,

Garant Rataj

 

Klubová bez titulu „Klubový vítěz 2013“ -  Hradiště – případně Náměšť - Morava

 

Speciální výstava  - neděle při podzimní Mezinárodní výstavě psů České Budějovice,

 

Samostatný výběr do chovu, MVP Mladá Boleslav – Ing. Havlát

 

Výbor schvaluje a data konání výstav budou upřesněna podle zasedání představenstva ČMKU.

 

 

12. Agenda jednotlivých členů výboru (plán jednání výboru klubu, atd.)

Hlaváč

         - nutno řešit poplatek za OVL – stávající nepokrývá náklady

K tomu Mgr. Rataj

         V letošním roce nebyla na OLV žádána dotace, problémy s vyúčtováním, např. Jihočeská pobočka do současné doby nic nepředala, přestože vyúčtování na Mze muselo být předáno do 31. 1. 2012 – v termínu předáno. Náklady vybrané pobočkami nemohou pokrýt skutečně vynaložené náklady, zejména je-li nutné platit za pronájem honitby.

Po diskuzi jednomyslně odsouhlaseno zvýšení poplatku za OLV ze 400,- Kč na 600,- Kč, při současném zachování 50% slevy pro členy KCHČF při včas podané přihlášce.

 

 

p. Matěják

- historický kalendář na webu – připomínky do 14 dnů, rozhodne se na příštím výboru

 

p. Bc. Brzkovská

problematiku jako matrikářka již přednesla, nyní má za povinnost přednést otázky a podněty Jihočeské pobočky. Některé body byly v průběhu schůze řešeny, přesto považuje za nutné názory Jihočeské pobočky tlumočit.

 

Podrobněji rozepsané dotazy Jihočeské pobočky:

4. JČ pobočka vyžadovat informace týkající se situace kolem K. Botíka. Ne pouze za r. 2010 a 2011, ale za celé jeho funkční období a jaký je současný stav (je-li podáno trestní oznámení a průběh vyšetřování). Jednatelka informace předá členům výboru JČ pobočky.

Stanovisko výboru:

Problematika Botíka byla řešena jako samostatný bod, podané trestní oznámení bylo předáno z SKPV Praha I na SKPV Zlín. Policie požádala o doplnění některých materiálů a výpisů z účtů. V současné době je věc ve stádiu prověřování, trestní stíhání nebylo zahájeno. Jakmile bude zahájeno trestní stíhání, přihlásí se KCHČF k řízení o náhradu škody – poučení již podepsáno.

 

5. Jednatelka na schůzi Výboru zjistí místo a přesný termín Memoriálu Dr. Kuhna r. 2012.

Stanovisko výboru:

Během schůze řešeno MDrK (a další dva memoriály v r. 2013 a 2014) pořádá Severomoravská pobočka MDrK pro nezájem českých poboček ve spolupráci s OMS Olomouc – řešeno jako samostatný bod termín 8. - 9. 9. 2012

 

7. Jednatelka na schůzi Výboru bude požadovat o dodání materiálů a informací pro spádovou schůzi. Jedná se o informace ohledně hospodaření klubu, zprávy hl. poradce chovu, výcvikáře, dozorčí rady aj.

Stanovisko výboru:

Zprávy byly na výboru KCHČF předneseny a budou včas, podle stanovených termínů rozeslány pro potřeby spádových schůzí.

 

8. Otázka týkající se rozesílání pozvánek na spádové schůze. Jednatelka na schůzi Výboru zjistí, zda-li všechny pobočky budou rozesílat, nebo ne. Je nutná jednotnost v rámci republiky.

Budou-li rozesílat všichni – bude to platit KCHČF.

Stanovisko výboru:

Jednomyslně odsouhlaseno, že pozvánky na spádové schůze se nebudou rozesílat, neboť krátce před spádovými schůzemi budou doručeny zpravodaje. Výjimka je u Severočeské pobočky, kdy předseda Kročák již zakoupil a požádal o proplacení zakoupených poštovních známek. Chce-li jiná pobočka obesílat, výhradně na svoje náklady a KCHČF nebude proplácet.

 

9. Jednatelka na schůzi Výboru bude vyžadovat umístění omluvy nesprávně uvedeným členům v rubrice neplatičů – do Zpravodaje. Nestačí pouze přečíst na schůzi, ale pokud to bylo špatně napsáno ve Zpravodaji, tak ve Zpravodaji musí být i omluva.

Stanovisko výboru

Bude uveřejněno ve zpravodaji 2/2012.

 

 

14. Jednatelka se na schůzi Výboru bude dotazovat, jak Výbor KCHČF připomínkuje nový Zkušební řád.

Stanovisko výboru:

Zkušební řády jsou připomínkovány jak OMS, tak kluby, za KCHČF zpracovává připomínky výcvikář. Zásadní problém s vyhláškou.

 

16. Jihočeská pobočka bude žádat Výbor o finanční podporu za Jihočeské derby 2011 (nebyla vyplacena částka 2 000,-Kč ) a finanční podporu pro r. 2012. Oznámí to jednatelka na schůzi Výboru.

Stanovisko výboru:

účetní rok 2011 je již uzavřen a v tomto roce 2011 Jihočeská pobočka o příspěvek nepožádala, proto jí nebyl poskytnut. Pro rok 2012 je naplánován finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč požádají-li, bude jim proti dokladu (nákup poháru, pronájem honitby atd.) příspěvek poskytnut. Nebude-li požádáno, nebude poskytnut. I Jihočeská pobočka musí dodržovat pro všechny závazné termíny.

 

18. Je nutné zjistit situaci ohledně podzimní výstavy v Č .Budějovicích – v sobotu Mezinárodní a v neděli Klubová. Není informovanost. Jednatelka se zeptá na schůzi Výboru.

Stanovisko výboru:

Klubová výstava nebude v roce 2012 v Českých Budějovicích, tam bude pouze v sobotu výběr do chovu. Se speciální výstavou se v ČB se počítá až v roce 2013.

 

19. Další dotaz na Výbor se týká Klubových a Spec. výstav v r. 2012. Kdo deleguje, jména rozhodčích, termíny a lokality. Bude se dotazovat jednatelka na schůzi Výboru.

Stanovisko výboru:

Termíny výstav musely být nahlášeny ČMKU do 31. 8. 2011 a částečně byly projednány a schváleny již minulým výborem (např. výstava v Milovicích). Se změnou výstavního řádu nahlásil rozhodčí pořadatelům hlavní poradce chovu, protože rozhodčí musí být uvedeni v propozicích, jinak by hrozilo anulování nebo neuznání výstavy. Rozhodčí byli navrhováni s přihlédnutím k nákladům na cestovné.

 

p. Kročák

- Je nutné připomínkovat zkušební řády, OMS Litoměřice již připomínky zaslal.

- Je nutné opravit evidenci a překontrolovat matriku. Může být p. Černý členem Severočeské pobočky, když bydlí na okrese Kladno?

K tomu citován stávající organizační řád, podle kterého je člen KCHČF, evidován v pobočce podle místa trvalého bydliště, je však oprávněn zapojit se do činnosti v kterékoliv pobočce, kde může realizovat i své volební právo. Povinnosti spojené s chovem, tedy kontrolu chovných jedinců, kontrolu vrhu, doporučení ke krytí atd. musí plnit v pobočce podle místa bydliště.

Požaduje uvést matriku do souladu s normativy klubu.

Výbor schvaluje, a do příští schůze bude překontrolována a opravena evidence členů v matrice podle místa bydliště.

 

Tinka

Nejlepší ČF – Hart ze Šimárníku

Nejlepší vůdce ČF - Ing. Novotný

Podrobná zpráva s umístěním všech účastníků bude ve zpravodaji.

Do kvalifikace o MRK asi 7 fousků.

Připomínkuje zkušební řády – nebude projednáváno Sborem zástupců 2012.

Na jeho návrh jednomyslně revokováno usnesení výboru KCHČF.  Počínaje dnem 6. 2. 2012 je nutné pro získání zlatého Houskova vůdcovského odznaku předvést psa českého fouska na MKP v I. ceně (před tím je nutné mít splněny podmínky pro bronzový a stříbrný HVO).

 

Ing. Havlát

Zpráva jako příloha č. 8

466 štěňat za r- 2011 – konečná uzávěrka plemenné knihy 15. 2. – nepředpokládá výraznou změnu počtu štěňat.

Nejlepší exteriér – Cilka z Debce.

 

Schváleny termíny pro schůze výboru KCHČF pro rok 2012

 

Skončeno v 16.00 h

 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj, Jednatel KCHČF

 

 

Ověřili:

 

Josef Javůrek                                                                                      Ing. Tomáš Morbicer

místopředseda                                                                                               předseda

DSC_3949.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.