Zápis

Ze schůze výboru KCHČF

konané dne 27. května 2012 v Perknově

1. Zahájení (ing.Morbicer)

Přivítání přítomných podle prezenční listiny, příloha č. 1 zápisu

Omluveni Sobolík, Drahota, Uchytil, Vent, Zdařil,

 

2.   Kontrola zápisu z minulého jednání – bez připomínek k zápisu.

Kontrola úkolů

úkoly z 27. 11. 2011 splněny s výjimkou Kroniky MFH  - nic ale nebylo nalezeno kronika MFH není.

            Na to výbor rozhodl vést společnou kroniku MDrK (nachází se u kronikářky) a MFH a dopsat poslední ročníky pouze do ní. MJD nebude mít vlastní kroniku, o tomto memoriálu se bude psát v klubové kronice.

úkoly z 5. 2. 2012

Úkoly z výboru 5.2. 2012 – všechny úkoly splněny – upřesněn úkol k vyznamenání

Výbor ukládá předsedům poboček zaslat osoby navrhované na vyznamenání do konce roku (31. 12. 2012) jednateli včetně odůvodnění. Přílohou zápisu č. 2 a 3 bude návrh na vyznamenání zaslaný na ČMMJ a ČMKU, podle kterých budou připraveny návrhy poboček.

3. Spádové schůze – účast, připomínky a náměty (Javůrek)

- Východočeská pobočka

            bez připomínek, byla informována podle pokynů výboru KCHČF

- Severočeská pobočka

            - nedemokratická zásada, že nemá zastoupení ve výboru

- postrádají informace (předseda nemá listopadový a následně únorový zápis), následně p. Kročák uvedl, že únorový zápis byl doručen, ale požaduje zasílat poštou,

            - výhrady k členům výboru,

            - neschvaluje kontrolu fen, kdo bude hradit náklady na provedení kontroly,

            - navrhuje ponechání členského příspěvku 200,- Kč,

            - požaduje přeřazení členů podle místa bydliště

K tomu Ing. Morbicer

 – kontrola fen je důležitá

-   rozhodnutí výboru je zatím členský příspěvek nezvyšovat,

K tomu Javůrek – pozastavuje se nad tím, že pobočka nemá informace, když její předseda se účastní každé schůze výboru.

- Středočeská pobočka

            bez připomínek a návrhů k výboru, návrh na vyznamenání p. Paleček a p. Pokorný, -

            - navrhuje ponechat členská příspěvek ve výši 200,- Kč.

- Jihočeská pobočka

            - vysoké nároky na chovné psy, navrhuje změnu podmínek (PZ+ další zkoušky)

            - z Jihočeské pobočky nikdo není ve výboru KCHČF, což považuje za chybu,

            - špatná reklama Mgr. Rataje v časopise Myslivost pro ČF a klub,

            - podle p. Uchytila začala Dozorčí rada pracovat až po odstoupení předsedy Kročáka,

            - fena Saly z Kyjovic absolvovala 3x ověření vloh, požadují prověřit

- Ing. Porubský (není členem klubu) informoval členy, že lysivostí trpí pouze pes, kterému vypadá srst a již znovu neobroste.

- pobočka požaduje pouze kontrolu fen v reprodukci

Západočeská pobočka

                 – kritické vyjádření k dopisu ing. Morbicera zaslaného p. Bínovi, požaduje zveřejnit výsledky kontroly hospodaření bývalého ekonoma p. Botíka,

            - projednat a změnit počet delegátů z poboček (konference klubu)

Severomoravská pobočka

             – nemá připomínky

Jihomoravská pobočka

             – navrhuje zvýšení členského příspěvku na 300,- Kč,

            - informace o nekvalitním materiálu ČF prodaném na Slovensko

Zpráva o jednání spádových schůzí bude zpracována do zpravodaje – zajistí Javůrek

4. Ekonomická situace klubu ve vztahu k platbám členských příspěvku (Pavlíková)

Ing. Pavlíková podala informaci o hospodaření KCHCF.

Výbor souhlasí s obesláním neplatičů, provede Ing. Pavlíková do 30. 6. 2012.

Ing. Pavlíková požaduje při elektronické korespondenci s ní používat výhradně její adresu  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výbor souhlasí s příspěvkem 400,- Kč členům, kteří zajišťovali Natura Viva – provede Ing. Pavlíková

Poděkování pobočkám za výběr členských příspěvků na spádových schůzích – vybráno více jak 50.000,- Kč.

 

5. Informace o řešení vyúčtování výstavy Protivín, (Dostál, Pavlíková)

- Ing. Sobolík se z jednání výboru KCHČF omluvil.

- Firma Lesy Tábor skončila a již více jak rok před vystavením faktury neexistovala.

- Ing. Sobolík zaslal na základě výzvy dopis, kde se dožaduje sdělení vnitro klubové ekonomické směrnice, podle které měl správně postupovat při účtování výstavy, (směrnice pochopitelně nebyla, není a nebude – neboť platí zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů)

- do budoucna vše řešit přes II. účet, doklady na cesty – pouze klasické cesťáky a ne lístky na benzín i se zmrzlinou.

Po diskuzi rozhodnuto problém vyúčtování Protivínské výstavy vyřešit na výboru dne 7.9. 2012.

 

6. Informace o kauze Botík (Rataj – informace z TŘ)

Mgr. Rataj – informoval o stavu případu Botík, trestní stíhání nebylo zatím zahájeno.

7. Úprava znění metodiky OLV (nutnost projednání výborem a zveřejnění ve Zpravodaji)

            Po diskuzi bylo rozhodnuto, upravit znění textu – informace bude uvedena ve zpravodaji.

8. Chovatelská rada – kontrola chovných psů a fen, kontrola Zdravotních listů, průběh výstav

            Dne 22. 5. 2012 se v sídle ČMMJ v Lešanské, Praha 4. Důstojné prostředí.

Chovatelská rada projednala:

1. seznam chovných psů, po vyřazení psů na základě kontroly lysivosti, úhynu – pouze 110 chovných psů – aktualizaci provede ve zpravodaji Ing. Havlát.

2. chovné feny – 219 evidovaných chovných fen bylo 25 fen při kontrole vyřazeno pro lysivost 2. a vyššího stupně, což je 11,4% a chovatelská rada doporučuje pokračovat v kontrolách fen.

Po diskuzi:

            Výbor KCHČF jednomyslně rozhodl pokračovat v kontrolách chovných fen i v následujících obdobích. Kontroly jsou povinné pro všechny pobočky. Výbor ukládá zástupci hl. poradce chovu aktualizovat seznam chovných fen k 31. 1. 2013 – seznam bude obsahovat všechny chovné feny z roku 2012 (po provedení letošní kontroly), všechny feny uchovněné v pobočkách během roku 2012 a dále všechny feny, kterým bylo v roce 2012 a 2013 poprvé vydáno doporučení ke krytí. Výbor ukládá všem oblastním poradcům poskytnout nejpozději do 20. 1. 2013 materiály zástupci hl. poradce chovu a tyto případně i po 20. 1. 2013 aktualizovat (to znamená hlásit každou fenu, které bylo oblastním poradcem poprvé vydáno doporučení ke krytí i v tomto termínu).

3. Výstavy

- Výstava Milovice

            posuzování Ing. Havlát a p. Čeliš – tomu jako vedoucí kruhu p. Fekiač

            výběr do chovu Ing. Kalivoda

- Výstava Náměšť

            posuzování p. Herman a Ing. Sobolík

- Pro rok 2013 výběr do chovu na 3 výstavách + NVP Mladá Boleslav – Ing. Havlát

- Provedeno vyhodnocení jarních svodů – pouze 53% ze zapsaných štěňat

- Chovatelská rada nedoporučuje Ing. Sobolíkem navrhovanou změnu chovných podmínek a doporučuje ponechat v platnosti stávající podmínky chovu. Po diskuzi

Výbor souhlasí s názorem chovatelské rady nezmírňovat chovné podmínky u psů a fen.

Výbor souhlasí s označováním fen pro potřeby evidence.

9. Projednání nákupu drobného propagačního materiálu (Matěják, Pavlíková)

Výbor schvaluje nákup - 100 ks samolepek, 20 ks Bollo s motivem českého fouska, 20 ks knihy Ing. Dostála – Český fousek – 10 ks blokováno pro potřeby výboru klubu, 2.000 ks igelitových tašek - projedná a objedná Ing. Matěják

 

10. Příprava zajištění MDrK – p. Sikora, předseda SM pobočky

Organizaci zajišťuje OMS Olomouc (Horka, Březová, Těšetice, Křelov) v lokalitách, kde probíhal Memoriál Karla Podhajského. - bude nakoupeno 100 ks bažantů, 10 zajíců.

Výbor projednal a schválil návrh rozhodčích a pověřuje p. Tinku zajištěním delegace rozhodčích.

Výbor schvaluje poplatek na MDrK pro účastníky ze Slovenska – zaplatí v hotovosti na místě v korunách naše startovné – eura nebudou přijímána.

 

11. Dopis p. Balaji a stanovisko výboru (Rataj)

Po diskuzi k problematice -

Výbor schvaluje příspěvek pana Balaji ve zpravodaji nezveřejňovat a jednatel zpracuje dopis, který pisateli zašle s odůvodněním, proč nebyl jeho příspěvek zveřejněn ve zpravodaji KCHČF.

 

12. Dopisy p. Bíny stanovisko výboru (ing.Morbicer)

Po diskuzi k problematice -

Ing. Morbicer zpracuje panu Bínovi odpověď na oba dopisy – nebude již zveřejněna ve zpravodaji  - výbor souhlasí.

 

13. Informace z Dozorčí rady

- Kontrola Protivín – vyjádřil se již při projednávání tohoto bodu – nelze tolerovat.

- Kontrola hospodaření po této schůzi – příště podá zprávu,

- Organizace výstavy v Milovicích zajištěna – málo psů – částka 100,- Kč za psa bude.

Výbor schvaluje proplatit pořízení pohárů pro české fousky- zajistí Dostál.

 

14. Zprávy členů výboru, správce webových stránek, kronikářka

 

Tinka

- Nominací na Knolla prošli úspěšně 3 fousci

- Dává na zváženou chovatelské radě, zda neprovádět vyšetření na dysplazii.

- Výbor bere na vědomí informaci o návštěvě delegace z USA a informaci o výzkumu v USA, nelze akceptovat požadavek na svolání výboru za účelem "zdravice" z USA. Pověřuje Mgr. Rataje, Ing. Havláta a Ing. Dostála jednáním s americkou delegací. Pohoštění se uhradí.

- Výbor KCHČF má zájem o informace z výzkumu prováděného v USA.

Brzkovská

- od 1. ledna -  celkem 44 nových členů

- zpráva matrikářky jako příloha č. 4

Dočekalová

Povede pouze 2 kroniky a to Klubovou kroniku KCHČF a Kroniku MDrK (tzv. Memoriálovou) do které se dopíší známé ročníky MFH.

Kročák

- Opakovaně se setkal s použitím zkratky MFH pro Memoriál Františka Horela, který se koná v Kutné Hoře – poukazuje na duplicitu s MFH – Memoriálem Františka Housky.

Výbor pověřuje Mgr. Rataje, aby prověřil na ČMKJ a ČMMJ ochranu názvu MFH pro Memoriál Františka Housky.

Hermann

- Informoval o konferenci Slovenského klubu chovatelů českých fousků, na Slovensku zklamaní ze štěňat, která jim byla na základě smlouvy dodána. Informoval o výsledku slovenského výzkumu – lysivost více geny – momentálně nelze izolovat, podmiňuje více faktorů, jediné možné opatření je selekce a selekce. Na Slovensku není držena liniová plemenitba.

K tomu poznámka předsedy, že nebyl nijak specifikován slovenský požadavek na štěňata a nebylo zřejmé, jak a proč je chtěli využívat.

Ing. Matěják

Zpravodaj – uzávěrka do 15.6.

Domluven obsah zpravodaje.

15. Diskuze – v průběhu k projednávaným bodům

 

16. Závěr

 

Příští výbor 7.9. 2012 od 10.00 h – Horka – při MDrK – bude obesláno.

Zapsal: Mgr. Jaroslav Rataj

Ověřili:  Ing. Morbicer                                                         Josef Javůrek

DSC_0231.jpg

PŘIHLÁŠENÍ

Registrace pouze pokud chcete spravovat své inzeráty, jinak je určeno pro správce webu.